Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Nytt i NGS-tjänsten: Uppmärksamhetsinformation version 5.0

    Socialstyrelsen tillgängliggör nu informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation version 5.0 i NGS-tjänsten. Informationsspecifikationen innehåller en nationellt överenskommen beskrivning av information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Socialstyrelsen är utgivare och informationsspecifikationen innehåller flera delar, bland annat en kodverkslista. Via NGS-tjänsten hittar du länkar till dessa samt en länk till en övergripande sida där tidigare versioner av specifikationen finns. För att hitta informationen söker du på uppmärksamhetsinformation i NGS-tjänsten.

  2. Workshop med kommuner gav värdefulla insikter

    E-hälsomyndigheten har tillsammans med Kompetenscenter välfärdsteknik på SKR genomfört en workshop om dokumentation och informationsöverföring inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nio kommuner deltog i diskussionerna om hur kommunerna arbetar med dokumentation och informationsöverföring och vilka behov som finns inom området. Workshopen gav värdefulla insikter om hur NGS-tjänsten kan utvecklas i framtiden. Arbetet med dokumentation och informationsöverföring fortsätter i samverkan med representanter med beställarnätverket inom SKR. Vi vill ge ett stort tack till alla som deltog i workshopen.

  3. Samverkan med Gematik i Tyskland

    E-hälsomyndigheten har ett kunskapsutbyte med den tyska myndigheten Gematik – som har det övergripande ansvaret för den digitala infrastrukturen inom den tyska hälso- och sjukvårdssektorn. Som en del i arbetet presenterade E-hälsomyndigheten i veckan NGS-tjänsten. Diskussionen handlade främst om tjänstens utveckling och det genomförda arbetet med bedömningskriterierna. Kunskapsutbytet med Gematik är en del av det tysk-svenska innovationspartnerskapet.