Beställa statistik

Forskare, media, ideella organisationer, vårdgivare, myndigheter med flera är ofta intresserade av avgränsade specifika frågeställningar kopplade till försäljning av läkemedel. Genom att beställa en anpassad rapport från E-hälsomyndigheten finns det möjlighet att ta del av skräddarsydd statistik.

Så här beställer du anpassade rapporter

1. Specificera och skicka beställningen

Försäljningsstatistiken innehåller många variabler och här kan du läsa om de vanligaste:

Definitioner och mått

Spara ner och fyll i blanketten:

Hämta blankett

För att vi ska kunna behandla beställningen på effektivt sätt ber vi dig fylla i de efterfrågade uppgifterna i blanketten.

Mejla beställningen till: bestallastatistik@ehalsomyndigheten.se

2. Kontroll och avstämning

En utredare vid E-hälsomyndigheten går igenom beställningen och återkommer eventuellt med frågor. När ni båda är överens om beställningen uppskattar vi en tidsplan och eventuell kostnad för beställningen och meddelar dig.

Vi kommer också att pröva beställningen enligt de sekretessbestämmelser som finns. Det får inte finnas någon risk att vi röjer enskilds ekonomiska förhållanden, 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

3. Leverans av statistikuppgifterna

När vi är klara med din beställning levererar vi resultatet till dig och därefter skickas eventuell faktura.

Den som vill beställa statistik bör specificera sitt behov, både vilka data som önskas och hur detaljerad informationen behöver vara.

Kostnad för beställning

Kostnaden för beställning av statistik varierar beroende på beställningens komplexitet och tidsåtgång för hantering, omarbetning och verifiering. För att ta fram beställd statistik om läkemedelsförsäljning är timpriset 2 500 kronor exklusive moms.

Sekretessen avgör vilka uppgifter som kan lämnas ut

Sekretess råder för uppgifter hos E-hälsomyndigheten som avser personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Inför utlämnande av statistik prövar E-hälsomyndigheten beställningen utifrån innehåll och mottagare. Detaljeringsgraden i uppgifterna som presenteras och hur uppgifterna kombineras avgör om de kan lämnas ut. Som regel kan vi inte lämna ut uppgifter om en specifik läkemedelsprodukt tillsammans med uppgifter som anger försäljningsvolymer. Uppgifter som kan röja enskilds försäljningsvolym kan vara:

  • Ett läkemedels varunummer (varu-ID) och/eller NPLPackID-nummer,
  • Namn på läkemedel (produktnamn) eller
  • ATC-kod i det fall två eller färre företag säljer produkter i gruppen.

I kombination med

  • Antalet expedierade förpackningar
  • Antal definierade dygnsdoser eller
  • Apotekens utförsäljningspris (AUP)

Samtycke till utlämning av uppgifter

Företag som säljer läkemedel i Sverige kan samtycka till att andra får ta del av uppgifter om försäljningsvolymer av företagets produkter. På så sätt kan de statistikbeställare som omfattas av samtycket löpande beställa och få sådan statistik från E-hälsomyndigheten.

Ju fler företag som delar med sig av dessa uppgifter, desto mer omfattande och heltäckande blir den statistik som går att beställa och analysera.