Internationellt arbete

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e-hälsa internationellt och följer utvecklingen på e-hälsoområdet runt om i världen.

Exempel på vad vi gör

som en del av vårt internationella uppdrag:

  • Deltar på internationella konferenser. 
  • Tar emot utländska delegationer och genomför studiebesök utomlands.
  • Arbetar med e-hälsa inom innovationspartnerskapet som Sverige har med Frankrike och Tyskland.
  • Deltar i Global Digital Health Partnership (GDHP), ett partnerskap för erfarenhetsutbyte av digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård.

E-hälsa i EU

EU har en handlingsplan för e-hälsa som utgår från patientrörlighetsdirektivet. Enligt handlingsplanen ska EU:s e-hälsoarbete:

  • Stödja och främja samarbete om och utbyte av information mellan medlemsländerna.
  • Tillhandahålla europeiska system och tjänster som rör e-hälsa.
  • Ta fram riktlinjer om patientinformation för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
  • Stödja medlemsstaterna i gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har också inrättat nätverket eHealth Network (eHN). Syftet med eHealth Network är att förbereda gränsöverskridande e-hälsotjänster och andra uppdrag inom e-hälsoområdet.

Socialdepartementet representerar Sverige i eHealth Network och E‑hälsomyndigheten bistår som expertmyndighet. 

E-hälsomyndigheten engagerar sig i projekt som är initierade av europeiska kommissionen till exempel TEHDAS - Joint Action Towards the European Health Data Space  och X-eHealth - Exchanging Electronic Health Records

E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över gränserna mellan EU:s medlemsländer är en av de åtgärder som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom unionen. I Sverige är  E‑hälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå, det som på engelska kallas National Contact Point for eHealth (NCPeH).

E-hälsomyndigheten har förberettälltden infrastruktur som behövs för en tjänst som gör det möjligt att skicka e-recept över landsgränser. I Sverige pågår nu arbete inom regering och riksdag med att ta fram det lagliga stöd som behövs föratt tjänsten ska kunna tas i bruk. .

I genomförandeplanen 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025 ingår e-recept över landsgränser som en prioriterad insats inom området trygg och säker informationshantering. Målet är att införa tjänsten så fort lagstöd finns.