Internationellt arbete

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e‑hälsa även internationellt och följer utvecklingen på e‑hälsoområdet i andra länder.

Exempel på vad vi gör

Som en del av vårt internationella uppdrag: 

  • Deltar på internationella konferenser för att bevaka utvecklingen och berätta om vad som händer i Sverige inom e-hälsa.
  • Tar emot utländska delegationer och genomför även studiebesök utomlands.
  • Arbetar med e-hälsa inom innovationspartnerskapen som Sverige har med Frankrike och Tyskland.
  • Deltar i Global Digital Health Partnership (GDHP), ett partnerskap för erfarenhetsutbyte av digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård.

E-hälsa i EU

EU har en handlingsplan för e-hälsa som utgår från patientrörlighetsdirektivet. Enligt handlingsplanen ska EU:s e-hälsoarbete:

  • Stödja och främja samarbete om och utbyte av information mellan medlemsländerna.
  • Tillhandahålla europeiska system och tjänster som rör e-hälsa.
  • Ta fram riktlinjer om patientinformation för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
  • Stödja medlemsstaterna i gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har också inrättat Nätverket för e‑hälsa, eHealth Network (eHN). Syftet med nätverket är att förbereda gränsöverskridande e‑hälsotjänster och andra uppdrag inom e-hälsoområdet. Socialdepartementet representerar Sverige i nätverket och E‑hälsomyndigheten bistår som expertmyndighet.

E-hälsomyndigheten medverkar aktivt i projekt som är initierade av Europeiska kommissionen, till exempel TEHDAS - Joint Action Towards the European Health Data Space och X-eHealth - Exchanging Electronic Health Records.

Ett gemensamt europeiskt hälsodataområde

E-hälsomyndigheten är, tillsammans med Socialstyrelsen, expertmyndighet i arbetet med det nya lagförslag om ett gemensamt europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space (EHDS), som EU-kommissionen presenterade våren 2022. Förslaget ska förhandlas av medlemsstaterna innan en ny lag kan träda i kraft.

Målet med lagförslaget är att hälsodata av god kvalitet ska kunna delas effektivt och säkert inom och mellan EU-länder. 

E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över gränserna mellan EU:s medlemsländer är en av de satsningar som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom unionen. I Sverige är E hälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå.

E-hälsomyndigheten har förberett infrastrukturen för en tjänst som gör det möjligt att skicka e-recept över landsgränser. I Sverige tar riksdag och regering fram det lagliga stöd som behövs för att tjänsten ska kunna tas i bruk.

Covidbevis

I samverkan med andra myndigheter utvecklade E-hälsomyndigheten lösningar för att utfärda covidbevis enligt EU:s förordning. Tjänsten Covidbevis.se var öppen under två års tid. Under den tiden utfärdades över 18 miljoner covidbevis, i form av vaccinations-, test-och tillfrisknandebevis.

Förordningen om EU:s digitala covidbevis upphörde den 30 juni 2023 och i samband med det stängdes tjänsten.

 

Sveriges ordförandeskap i EU 2023

Den 1 januari – 30 juni 2023 var Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebar att Sverige under sex månader planerade och ledde arbetet i ministerrådet och att Sverige företrädde rådet i kontakter med övriga EU-institutioner.

E-hälsomyndigheten är expertmyndighet för frågor som rör e-hälsa. Vi har en central roll i den framväxande nationella och internationella digitala infrastrukturen för hälsodata. E-hälsomyndigheten bidrog under ordförandeskapet med kunskap om hur digitalisering kan underlätta för informationsutbyte inom vård och omsorg.

Möten och konferenser under ordförandeskapet

Under ordförandeskapet stöttade E-hälsomyndigheten regeringen med att arrangera vårmötet i Nätverket för e-hälsa den 1 – 2 juni. Nätverket är ett forum för de nationella myndigheter inom EU som ansvarar för e-hälsa.

Syftet är att underlätta för medlemsländerna att använda digitala verktyg och digital infrastruktur för att uppnå och bibehålla hälsa för individer. Syftet är också att skapa bättre förutsättningar för vård, omsorg och beslutsfattare. I nätverket ingår medlemsstaterna och EU-kommissionen.

E-hälsomyndigheten deltog på regeringskansliets Life Science-konferens den 26 – 27 juni, tillsammans med Läkemedelsverket, Vinnova och Etikprövningsmyndigheten. Temat var precisionsmedicin, det vill säga skräddarsydd prevention, diagnos och behandling med utgångspunkt i den enskilda individens unika förutsättningar.