Internationellt arbete

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e‑hälsa även internationellt och följer utvecklingen på e‑hälsoområdet i andra länder.

Exempel på vad vi gör

Som en del av vårt internationella uppdrag: 

 • Deltar i styr- och arbetsgrupper inom digitalisering av hälso- och sjukvård, farmakologi och omsorg. Digitalisering som pågår och planeras på svensk, nordisk och EU-nivå.
 • Deltar på internationella konferenser för att bevaka utvecklingen och trender internationellt, samt redogöra för regeringens prioriteringar och utvecklingen i Sverige inom hälsodigitalisering.
 • Tar emot utländska delegationer och studiebesök.
 • Deltar i delegationsresor från Sverige samt stöttar Socialdepartementet med sakkunskap i deras arbete.
 • Arbetar med innovationspartnerskapen som Sverige har med Frankrike och Tyskland.
 • Deltar i Global Digital Health Partnership (GDHP), ett partnerskap för erfarenhetsutbyte av digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård.
 • Samarbetar med andra svenska myndigheter och aktörer med gemensamma frågor.

E-hälsa i EU

EU har en handlingsplan för e-hälsa som utgår från patientrörlighetsdirektivet. Enligt handlingsplanen ska EU:s e-hälsoarbete:

 • Stödja och främja samarbete om och utbyte av information mellan medlemsländerna.
 • Tillhandahålla europeiska system och tjänster som rör e-hälsa.
 • Ta fram riktlinjer om patientinformation för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
 • Stödja medlemsstaterna i gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har också inrättat Nätverket för e‑hälsa, eHealth Network (eHN). Syftet med nätverket är att förbereda gränsöverskridande e‑hälsotjänster och andra uppdrag inom e-hälsoområdet. Socialdepartementet representerar Sverige i nätverket och E‑hälsomyndigheten bistår som expertmyndighet.

E-hälsomyndigheten medverkar aktivt i projekt som är initierade av Europeiska kommissionen under deras folkhälsoprogram. 

E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över gränserna mellan EU:s medlemsländer är en av de satsningar som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom unionen. I Sverige är E hälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå.

E-hälsomyndigheten har förberett infrastrukturen för en tjänst som gör det möjligt att skicka e-recept över landsgränser. I Sverige tar riksdag och regering fram det lagliga stöd som behövs för att tjänsten ska kunna tas i bruk.