Internationellt arbete

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e‑hälsa även internationellt och följer utvecklingen på e‑hälsoområdet i andra länder.

Exempel på vad vi gör

Som en del av vårt internationella uppdrag: 

  • Deltar på internationella konferenser för att bevaka utvecklingen och berätta om vad som händer i Sverige inom e-hälsa.
  • Tar emot utländska delegationer och genomför även studiebesök utomlands.
  • Arbetar med e-hälsa inom innovationspartnerskapen som Sverige har med Frankrike och Tyskland.
  • Deltar i Global Digital Health Partnership (GDHP), ett partnerskap för erfarenhetsutbyte av digitaliseringsfrågor inom hälso- och sjukvård.

E-hälsa i EU

EU har en handlingsplan för e-hälsa som utgår från patientrörlighetsdirektivet. Enligt handlingsplanen ska EU:s e-hälsoarbete:

  • Stödja och främja samarbete om och utbyte av information mellan medlemsländerna.
  • Tillhandahålla europeiska system och tjänster som rör e-hälsa.
  • Ta fram riktlinjer om patientinformation för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
  • Stödja medlemsstaterna i gemensamma åtgärder för identifiering och autentisering för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har också inrättat Nätverket för e‑hälsa, eHealth Network (eHN). Syftet med nätverket är att förbereda gränsöverskridande e‑hälsotjänster och andra uppdrag inom e-hälsoområdet.

Socialdepartementet representerar Sverige i nätverket och E‑hälsomyndigheten bistår som expertmyndighet.

E-hälsomyndigheten medverkar aktivt i projekt som är initierade av Europeiska kommissionen, till exempel TEHDAS - Joint Action Towards the European Health Data Space och X-eHealth - Exchanging Electronic Health Records.

Ett europeiskt hälsodataområde

EU-kommissionen presenterade våren 2022 ett lagförslag om ett europeiskt hälsodataområde, European Health Data Space, (EHDS).

Målet är att hälsodata av god kvalitet ska kunna delas effektivt och säkert inom och mellan EU-länder. 

Lagförslaget ska förhandlas av medlemsstaterna innan en ny lag beslutas.

Covidbevis

E-hälsomyndigheten har i samverkan med andra myndigheter utvecklat lösningar för att utfärda covidbevis enligt EU:s förordning. 

Covidbevis underlättar vid resor och innehåller endast de uppgifter som krävs för att bekräfta och kontrollera att en person är vaccinerad, har testat negativt för covid-19 eller har tillfrisknat från covid-19.

Förordningen om EU:s digitala covidintyg trädde i kraft den 1 juli 2021 och gäller till den 30 juni 2023.

E-recept över landsgränser

Möjligheten att skicka e-recept över gränserna mellan EU:s medlemsländer är en av de satsningar som EU arbetar med för att säkerställa den fria rörligheten inom unionen. I Sverige är E hälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för e-hälsa på EU-nivå.

E-hälsomyndigheten har förberett infrastrukturen för en tjänst som gör det möjligt att skicka e-recept över landsgränser. I Sverige pågår nu arbete inom regering och riksdag med att ta fram det lagliga stöd som behövs för att tjänsten ska kunna tas i bruk.

I genomförandeplanen 2020–2022 för Vision e-hälsa 2025 ingår e-recept över landsgränser som en prioriterad insats inom området trygg och säker informationshantering. Målet är att införa tjänsten när lagstöd finns.