ברוכים הבאים צוּ E-hälsomyndigheten (די שװעדישע אי-געזוּנטערהײַט אַגענציע)

די E-hälsomyndigheten איז אַן אױטאָריטעט װאָס אַרבעט צוּ דיגיטײַז אוּן פֿאַרבעסערן די אינפֿאָרמאַציע צװישן פּאַציענטן, געזוּנטערהײַט אָפּהיטוּנג, אָפּהיטוּנג אוּן אַפּטײקן אין שװעדן.

מיר צוּשטעלן אַ נוּמער אי-געזוּנטערהײַט באַדינען אוּן דיגיטאַל פֿאַרענטפֿערוּנגען פֿאַר פּריוואַטע אינדיװידוּעלע אוּן פֿאַר יענע װאָס אַרבעטן אין געזוּנטערהײַט אָפּהיטוּנג אוּן סאָשאַל באַדינען. E-recepttjänsten (די אי-רעצעפּט באַדינוּנג) אוּן Covidbevis (דעם Covidצערטיפֿיקאַט באַדינוּנג) זײַנען בעסער באַקאַנט.

אַזױ אַרבעט E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten האָט אַ סך פֿאַרשײדענע אױפֿגאַבעס. דאָ זײַנען עטלעכע בײַשפּילן:

  • מיר רעאַליזירן די אינוועסמענטס פֿוּן די רעגירוּנג אױף אי-געזוּנטערהײַט.
  • מיר באַהאַלטן דיגיטאַל רעצעפּטן פֿוּן דאָקטױרים אוּן שיקן זײ צוּ אַפּטײקן.
  • מיר צוּשטעלן דעם Läkemedelskollen (אַפּטײקװאַרג קאָנטראָל). איר קענט דאָרטן זיך פֿאַרשרײַבן אוּן זען װען איר קענט באַקומען אַ frikort (פֿרײַ קאַרטע) פֿאַר מעדיצינען. װען איר באַקוּמט אַ frikort, איר דאַרפֿט שױן מער ניט באַצאָלן פֿאַר אײַער מעדיצינען במשך אַ פּעריאָד.
  • מיר זאַמלען אינפֿאָרמאַציע װעגן װיפֿל אוּן װעלכע רפֿואות מען פֿאַרקױפֿט אין שװעדן
  • מיר צוּשטעלן Elektroniskt expertstöd (דעם עלעקטראָנישער מומחה אָנהאַלט באַדינוּנג) װאָס העלפֿט אַרבעטער אין אַפּטײקן צוּ איבערקוּקן אױב אײַער רעצעפּטן רפֿואות אַרבעטן צוּזאַמען.

אוּנדזער מיסיע

E-hälsomyndigheten קאָאָרדינירט די אָנשטרענגן פֿוּן די רעגירוּנג אין אי-געזוּנטערהײַט אוּן פֿאָלגט די נאַציאָנעלער אוּן אינטערנאַציאָנאַלע אַנטװיקלוּנגען אין דעם אי-געזוּנטערהײַט פֿעלד. מיר זײַנען אױך פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר פֿאַרשרײַבוּנגען אוּן IT פֿוּנקציעס באַנוּצט בײַ פּריוואַט אינדיװידוּעלע, אָפּהיטוּנג צוּשטעלער אוּן אַפּטײקן.

װאָס איז אי-געזוּנטערהײַט?

אי-געזוּנטערהײַט איז װגען ניצן דיגיטאַל מכשירים כּדי צוּ פֿאַרבײַטן געזוּנטערהײַט אינפֿאָרמאַציע. יענע װאָס אַרבעטן אין אַפּטײקן אוּן געזוּנטערהײַט אָפּהיטוּנג ניצן דיגיטאַל מכשירים יעדער טאָג. אַז אַ פּריוואַט מענטש, איר האָט דעם בענעפֿיט פֿוּן אי-געזוּנטערהײַט, צוּם בײַשפּיל, װען מאַכן דאָקטער װיזיטן איבער די אינטערנעט, ניצן אַן אַפּפּ כּדי צוּ פֿאָלגן אײַערע מעסטוּנג װערטן אָדער װען איר אוּפֿהייבן אַן אי-רעצעפּט װאָס איז געשיקט דיגיטאַלי צוּ אײַער אַפּטײק.

קאָנטאַקטיט אוּנדז

איר האָט פֿראַגעס װעגן אוּנדזער אַרבעט?

איר קענט אוּנדז אָנקלינגען אױף010-458 62 00 . פֿרעג פֿאַרן רעגיסטראַר (רעגיסטראַטאָר).

איר קענט אױך שיקן אַן אי-מייל צוּ registrator@ehalsomyndigheten.se.

אױב איר װילט אוּנדז שיקן רעגולער פּאָסט, ניצט דעם אַדרעס:

E-hälsomyndigheten

Box  913

39231 Kalmar

 אַז אַ פּוּבלישע אױטאָריטעט, מיר דאַרפֿן אויספֿאָלגן מיטן געהײסן פּרינציפּ פֿוּן פּוּבלישער צוּטריט צוּ באַאַמטלעך דאָקוּמענטן.
דאָס מײנט אַז עפּעס װאָס איר שיקט אונדז מעג פּוּבליש װערן.
דאָס מײנט, צוּם בײַשפּיל, אַז אױב איר שרײַבן אוּנדז אַ בריװ, אַנדערע קענען בעטן עס צוּ לײענען.