Nyheter

 1. E-hälsomyndigheten ska föreslå ett statligt digitalt stöd för FaR

  E-hälsomyndigheten ska på regeringens uppdrag genomföra en förstudie och föreslå en statlig infrastruktur för fysisk aktivitet på recept, FaR.

 2. Svara på E‑hälsomyndighetens remisser – Nationellt produktregister för läkemedel och Nationellt substansregister för läkemedel

  E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill förbättra informationsutbytet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på två öppna remisser. Det handlar om två e-hälsospecifikationer från Läkemedelsverket som kan bli nationella gemensamma e-hälsospecifikationer.

 3. Svara på E‑hälsomyndighetens remiss – definitioner av specifikationstyper

  E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill bidra till att förbättra informationsutbytet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på en öppen remiss.

 4. Årsredovisningen för 2022 visar på bredden i E-hälsomyndighetens arbete

  Digitaliseringen och delning av hälsodata ger stora möjligheter inom hälso- och sjukvården, för forskningen, för innovation och för Sverige som kunskapsnation. Samtidigt ställer ett försämrat säkerhetspolitiskt läge högre krav på myndighetens förmåga att arbeta med säkerhet och förebygga cyberattacker. Det konstaterar E-hälsomyndigheten i årsredovisningen för 2022.

 5. Ett steg närmare en nationell lägesbild över läkemedelstillgång

  Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten har, inom ramen för ett regeringsuppdrag, tagit fram ett förslag på vad som krävs för att Läkemedelsverket ska kunna sammanställa en lägesbild över tillgång, plats och förbrukning av läkemedel i Sverige.

 6. E‑hälsomyndigheten föreslår sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister

  Nu har E‑hälsomyndigheten slutredovisat förstudien om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I slutrapporten finns flera förslag som förväntas bidra till en mer sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister och som även kan komma till bredare användning inom hälsa, vård, omsorg och för forskning.

 7. Svara på E-hälsomyndighetens remiss: Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg

  E-hälsomyndigheten välkomnar dig som vill förbättra tillgången till nationella grunddata inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, att svara på en öppen remiss.

 8. E-hälsa i fokus under Sveriges ordförandeskap i EU

  Under Sveriges ordförandeskap stöttar E‑hälsomyndigheten regeringen med att arrangera vårmötet i Nätverket för e‑hälsa den 1–2 juni.

 9. E-hälsomyndigheten medverkar på Mötesplats för välfärdsteknologi och e-hälsa

  Generaldirektör Gunilla Nordlöf och medarbetare från E-hälsomyndigheten föreläser på konferensen, MVTe – mötesplats Välfärdsteknologi och e-Hälsa 2023 den 25 och 26 januari på Kistamässan i Stockholm. Det finns också möjlighet att träffa oss i vår monter på mässan, där vi gärna pratar e-hälsa.

 10. Framsteg i arbetet med Ena – Sveriges digitala infrastruktur

  Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, Ena, kräver långsiktig finansiering och ett gemensamt rättsligt stöd. Det skriver myndigheten Digg i sin slutrapport till regeringen. E-hälsomyndigheten har deltagit i arbetet som leds av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.