SENASH

I EU pågår arbete för att hälsodata ska kunna delas effektivt och säkert i ett hälsodataområde som regleras i EHDS-förordningen. SENASH – Sweden National services for Access to Swedish Health data, förbereder Sveriges förmåga att göra hälsodata tillgänglig för sekundäranvändning inom och mellan EU:s medlemsländer.

Enklare att hitta och beställa hälsodata

SENASH är ett EU-projekt där fem svenska myndigheter samarbetar för att skapa ett nationellt system för tillgång till svenska elektroniska hälsodata för sekundäranvändning.

De myndigheter som deltar i projektet är:
E-hälsomyndigheten som leder och koordinerar projektet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Statistikmyndigheten SCB och Vetenskapsrådet.

Med bättre samverkan mellan myndigheter som ansvarar för hälsodata, främjas sekundäranvändning av data som till exempel för forskning och beslutsfattande.

Målet är att det ska bli enklare att söka fram och beställa svenska hälsodata på nationell nivå. Under projektet kommer två lösningar att tas fram i pilotversioner:

  • En nationell metadatakatalog som ökar sökbarheten av hälsodata.
  • Ett system som underlättar beställning av hälsodata från olika aktörer.

Förbereder europeiska hälsodataområdet

EU-kommissionen arbetar för att skapa ett europeiskt hälsodataområde för delning av hälsodata. Målet med hälsodataområdet är att data av god kvalitet ska kunna delas effektivt och säkert inom och mellan EU:s medlemsstater. 

Det europeiska hälsodataområde regleras i förslaget om European Health Data Space, EHDS-förordningen. När lagförslaget träder i kraft kommer en koordinerande myndighet att utses som nationell nod för Sverige. 

Noden, en så kallad Health Data Access Body (HDAB), har i uppgift att tillgängliggöra hälsodata över landsgränser för sekundäranvändning och se till att det fungerar med EU:s digitala infrastruktur för datadelning över landsgränser. En eller flera HDAB ska också ingå i den nationella infrastrukturen som behöver etableras i varje medlemsland.

Förstudie och piloter som metod

I SENASH-projektet görs en förstudie för att analysera de svenska förutsättningarna och utmaningarna inför regleringar enligt EHDS-förordningen när det gäller sekundäranvändningen av hälsodata. 

Förstudien kommer att beskriva nuläget för beställning av hälsodata och beskriva befintliga processer, verktyg och erfarenheter på nationell nivå. I arbetet med förstudien kommer även hinder i processen att identifieras som kan åtgärdas med hjälp av en nationell metadatakatalog och ett centraliserat system för beställning av hälsodata.

Pilotversionerna av metadatakatalog och beställningssystem som projektet tar fram, kan ingå som lösningar i framtida svenska HDAB och ska också användas av de som tillhandahåller respektive använder hälsodata i Sverige.

Samarbetsmodell 

Samarbetet i SENASH-projektet ger en ökad beredskap och kunskap om vad EHDS och etablering av en nationell infrastruktur för sekundäranvändning av hälsodata kan innebära för olika aktörer i Sverige.

Projektet pågår från den 1 februari 2024 till och med den 31 januari 2027.

Projektet är indelat i åtta arbetspaket som finns beskrivna under projektorganisation. 

Arbetsprogrammet EU4Health delfinansierar projektet som har en total budget på 28 miljoner kronor.

Projektorganisation 

SENASH-projektet är indelat i åtta arbetspaket och bemannas av de fem myndigheterna som deltar i projektet. Till projektet finns även en styrgrupp och en referensgrupp med företrädare från hälsodatasektorn. 

Arbetspaket:

  • Arbetspaket 1 Projektkoordinering
  • Arbetspaket 2 Kommunikation och spridning
  • Arbetspaket 3 Utvärdering
  • Arbetspaket 4 Hållbarhet och samverkan
  • Arbetspaket 5 Analys och design
  • Arbetspaket 6 Utveckling beställningssystem
  • Arbetspaket 7 Utveckling metadatakatalog
  • Arbetspaket 8 Pilot av beställningssystem och metadatakatalog

 

SENASH_Bild_Projektorganisation
Logotyper för Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, SCB, Vetenskapsrådet, Europeiska unionen
E-hälsomyndigheten genomför uppdraget tillsammans med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statistikmyndigheten, Vetenskapsrådet och Europeiska unionen.