Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi på E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

E-hälsomyndigheten är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats, eller på annat sätt blir allmänna handlingar, kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära ut information

Du har enligt EU:s dataskyddsförordning rätt att begära ut information om de personuppgifter som behandlas om dig hos E‑hälsomyndigheten, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en begäran till oss. Den som begär ut registerinformation kan antingen skicka en begäran skriftligt och få utdraget postat till sin folkbokföringsadress eller komma till E-hälsomyndighetens kontor i Stockholm eller i Kalmar (och legitimera sig på plats).

Om uppgifterna rör brott som kan leda till annan påföljd än böter, får personuppgifterna lämnas till brottsbekämpande myndigheter, till exempel polis eller åklagare.

Personuppgifter får också lämnas över till annan myndighet efter en intresseavvägning. Det innebär att det finns ett berättigat intresse av att ta del av personuppgiften som väger tyngre än den sekretess som skyddar uppgiften.

Sekretessen kan också brytas om personuppgifter behövs för tillsyn eller revision, eller om det är nödvändigt för att E-hälsomyndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Sekretessen kan också brytas om du samtycker till det.

Behandling av personuppgifter vid avrop och upphandlingar

Personuppgifter som leverantörer ger in i anbudshandlingar i E‑hälsomyndighetens upphandlingar och avrop behandlas av myndigheten i den utsträckning det behövs för att genomföra upphandlingen och administrera tecknade avtal. Anbudshandlingar omfattas av absolut sekretess till dess att upphandlingen har avslutats och därefter blir de normalt offentliga. Myndigheten gör dock en sekretessprövning innan ett eventuellt utlämnande av uppgifter ur anbudshandlingar.