error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Behandling av personuppgifter – yrkesverksamma

E-hälsomyndigheten ansvarar för ett antal register som apotek och vård behöver ha tillgång till för att bland annat kunna förskriva och expediera recept. I detta sammanhang registrerar E-hälsomyndigheten personuppgifter. Uppgifterna används också för att ta fram statistik. Här kan du som är yrkesverksam inom vård, hälsa och omsorg läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Om personuppgiftsbehandling hos E‑hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för myndighetens behandling av dina personuppgifter.

Generella bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning.

Därutöver finns det två särskilda registerförfattningar:

  • Lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista
  • Lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel

I registerförfattningarna beskrivs bland annat vilka personuppgifter som får behandlas, hur personuppgifterna får användas och vem som får ta del av dem. Det framgår också när det är tillåtet att behandla personuppgifter utan att den registrerade lämnar sitt samtycke.

Personuppgifterna i E-hälsomyndighetens register behandlas i enlighet med de krav på säkerhet som ställs i de två registerförfattningarna och i personuppgiftslagen. Det innebär bland annat att E-hälsomyndigheten är skyldig att se till att åtkomst till personuppgifter i registret loggas, så att åtkomsten kan kontrolleras i efterhand. Myndigheten ska också systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörig kan komma åt sådana uppgifter.

Personuppgiftshantering i syfte att kontrollera din identitet vid anslutning till våra tjänster och register

För att verifiera att du är behörig att få elektronisk åtkomst till våra tjänster och register behöver E-hälsomyndigheten behandla personuppgifter om dig. Uppgifterna används också för att säkerställa att en e-tjänst inte missbrukas eller används i strid mot regler i författning, för att möjliggöra support, för kommunikation.

Uppgifterna som behandlas, beroende på API-integration eller webbapplikation, är namn, användarnamn, personnr, legitimationskod, veterinärnummer, förskrivarkod, foreignID, yrkeskod, gruppförskrivarkod, GLN-KOD, vårdgivares organisationsnummer, vårdgivares HSA-id, IP-adress och platsinformation. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse samt för att fullgöra ett avtal där du är part. Uppgifterna lagras så länge det krävs för kunna visa vem som legitimerat sig.

Personuppgifter i allmänna handlingar

De handlingar och uppgifter som har kommit till och registrerats hos E‑hälsomyndigheten är allmänna handlingar. Uppgifterna skyddas av sekretess men i vissa fall kan E-hälsomyndigheten vara skyldig att lämna ut uppgifterna till andra myndigheter efter en sekretessprövning. När uppgifterna finns i myndighetens statistikverksamhet gäller dock särskilt sträng sekretess enligt 24 kap. 8 § OSL.

Hos E-hälsomyndigheten, inom vården och på apoteken är det bara behöriga som får ta del av dina personuppgifter. Behörigheten att ta del av dina uppgifter är begränsad till vad som behövs för att en användare ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. E-hälsomyndigheten anlitar också en extern teknikleverantör för att tillhandahålla register och databaser som behandlar dina personuppgifter. E-hälsomyndigheten säkerställer då att dessa leverantörer vidtar tillräckliga skyddsåtgärder för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Dina rättigheter

Du som får dina personuppgifter behandlade har flera rättigheter. Dessa rättigheter innebär att du kostnadsfritt kan:

  • Begära tillgång till dina uppgifter, ett så kallat registerutdrag,
  • Begära rättelse om du anser att uppgifterna är felaktiga och få ofullständiga uppgifter kompletterade.
  • Begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen.
  • Begära flytt av personuppgifter, så kallat dataportabilitet. För att den rättigheten ska få nyttjas krävs att uppgifterna behandlas med samtycke eller på grund av avtal.
  • Begära återkallelse av tidigare lämnat samtycke.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via e-post, vanlig post eller genom att ringa. Du kan också kontakta myndigheten genom att skicka dina frågor till E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud, Box 913, 391 29 Kalmar.

Du kan få tillgång till personuppgifterna på flera sätt:

  • Använd vår e-tjänst Läkemedelskollen om du har e-legitimation och är över 18 år. Där kan du se recept, uthämtade läkemedel och ditt högkostnadsskydd. Du kan även hämta utskrifter över vilka recept du har sparade, över ditt högkostnadskonto samt uthämtade läkemedel.
  • Begär information hos E-hälsomyndigheten i form av ett registerutdrag. Skicka din begäran till E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar.
  • Kontakta ditt närmaste apotek för att få en utskrift av uthämtade läkemedel, utskrift av aktuella recept eller utskrift av din information i högkostnadsdatabasen.

Du har rätt till skadestånd vid lagstridig hantering av dina personuppgifter och rätten att skicka klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Om du har klagomål på E-hälsomyndighetens hantering av dina personuppgifter kan du framföra ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Samverkan

Som ett led i E-hälsomyndighetens uppdrag samverkar vi med många aktörer i samhället för att möta behoven hos de som påverkas av vår verksamhet. Det kan handla om andra myndigheter, apoteksaktörer, regioner, kommuner, branschorganisationer eller invånare.

Inom ramen för E-hälsomyndighetens arbete med samverkan behandlar vi personuppgifter så som namn, kontaktuppgifter och övriga uppgifter som lämnas kopplat till samverkan. Kontaktuppgifter kan delas inom gruppen och namn kan ingå i till exempel mötesanteckningar. Behandlingen av uppgifterna sker med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.