Läkemedelssubventioner

Här hittar du praktisk information om statens läkemedelssubventioner, det vill säga apotekens ersättning för receptbelagda läkemedel. Innehållet på den här sidan riktar sig främst till dig som är farmaceut eller apoteksaktör.

 

Syftet med sidan är att samla den praktiska informationen om informations- och betalningsflöde för de olika typerna av ersättning på ett ställe. För mer djuplodande information om de juridiska och avtalsmässiga förutsättningarna för respektive subvention hänvisas till den region eller den myndighet som hanterar subventionen.

Vad gäller per område inom läkemedelsförmånen? 

Inom läkemedelsförmånen finns det flera olika typer av kostnadsreduktioner. Apoteksaktörerna markerar transaktionerna med en förmånstyp som identifierar typen av kostnadsreduktion (F, L eller R). Med stöd av E-hälsomyndighetens tjänster beräknas de kostnadskomponenter som tillsammans utgör försäljningspriset. Det vill säga förmånsbeloppet (betalas av regioner), merkostnad (patientkostnad – uppstår vid nekat utbyte) samt egenavgift (resterande belopp). Informationen bearbetas av E-hälsomyndigheten och vi sammanställer apotekens sammanlagda fordringar på regionerna och förmedlar betalningen en gång per månad.

Högkostnadstrappa

För huvuddelen av alla transaktioner inom läkemedelsförmånen gäller att patienten har rätt till en stegvis ökande kostnadsreduktion. Om denna konstruktion ska tillämpas så märker apoteken transaktionerna med förmånstyp R. Även transaktioner där kostnadsreduktionen är 100 procent ska märkas på detta sätt – om subventionsgraden utgår från att patienten uppnått taket i högkostnadstrappan. Om kostnadsfriheten utgår från en annan bestämmelse – se nedan.

Livsmedel till personer under 16 år

För vissa näringsändamål kan läkemedelsförmånen även omfatta vissa kostnader för livsmedel till personer under 16 år. Denna typ av kostnadsreduktion medger inte att patienten ”stegar upp” i högkostnadstrappan. Om denna konstruktion ska tillämpas så märker apoteken transaktionerna med förmånstyp L. 

Kostnadsfritt för vissa varor och patientgrupper

För vissa varor och patientgrupper finns det särskilda bestämmelser. Insuliner och förbrukningsartiklar för tillförsel av läkemedel eller egenkontroll av medicinering är fria. Dessa transaktioner märks med förmånstyp F. Barn och ungdomar under 18 år har fria läkemedel inom förmånen. Även preventivmedel inom förmånen till person under 21 år är kostnadsfritt i enlighet med subventionsreglerna och förmånstyp R används för dessa transaktioner.  Även om asylsökande kan ha rätt till motsvarande subventioner ska förmånstyp U användas för dem – och informationen under Läkemedel till asylsökande nedan gäller.

Kostnadsfrihet inom förmånen finns för:

  1. Personer som vid expeditionstillfället inte fyllt 18 år.
  2. Preventivmedel för personer som vid expeditionstillfället inte fyllt 21 år.
  3. Förbrukningsartiklar för tillförsel av läkemedel eller egenkontroll av medicinering.
  4. Insulin till diabetespatienter.

Det sistnämnda är inte en del av förmånslagstiftningen, där görs ingen skillnad på insuliner och andra läkemedel. Det utgår istället från en överenskommelse mellan staten och Sveriges regioner. Systemet för informations- och betalflöde är dock utformat som att egenavgiftsreduktionen för insulin vore en del av läkemedelsförmånen.

Vad gäller per område – utanför läkemedelsförmånen?

Det finns idag tre olika områden där hanteringen av subventioner avviker från vad som är normalt inom det generella läkemedelsförmånssystemet som regleras i lagen om läkemedelsförmåner.

Smittskydd

Apoteksaktören markerar att det är fråga om ett smittskyddsläkemedel i sina expeditionssystem (förmånstyp S). Informationen bearbetas av E-hälsomyndigheten, som sammanställer apotekens sammanlagda fordringar på regionerna och förmedlar betalningen på ett likartat sätt som läkemedelsförmånen. Detta sker två gånger per månad.

Även smittskyddsläkemedel till vissa utländska sjömän vid behandling av könssjukdom samt till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ska hanteras på samma sätt. Däremot ska smittskyddsläkemedel till asylsökande hanteras i enlighet med bestämmelserna om subvention till asylsökande – inte som smittskyddsläkemedel. I dessa fall används alltså förmånstyp U.

Subventionen för smittskydd begränsas inte till specifika läkemedel utan avser alla läkemedel som förskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom, och som läkaren bedömt minskar risken för smittspridning. Vissa smittskyddsläkemedel ingår i läkemedelsförmånen. För att den praktiska hanteringen av högkostnadsskyddet ska bli korrekt och för att möjliggöra en likartad uppföljning av läkemedelssubventioner över hela landet, är det viktigt att transaktionerna märks som smittskyddsläkemedel om det är den subvention som förskrivaren intygat på receptet.

Läkemedel till asylsökande

Apoteken använder sig av förmånstyp U för dessa transaktioner. Det gäller även för kostnadsfria läkemedel till asylsökande barn – och smittskyddsläkemedel till asylsökande. Detta är viktigt för att informations- och betalflödet ska bli korrekt.

Apoteken begär ersättning för dessa kostnader från Migrationsverket. Läs mer om bestämmelserna för asylsökande, och den praktiska hanteringen av betalningen, på Migrationsverkets webbplats.

Övriga regionssubventioner

Regionerna subventionerar vissa läkemedel och andra varor som inte behöver ingå i den vanliga läkemedelsförmånen där de ser samhällsekonomiska fördelar med att betala hela, eller delar av kostnaderna. Det handlar till exempel om preventivmedel för ungdomar och läkemedel för psykiskt sjuka vuxna. Olika regler gäller i de olika regionerna. Apoteken märker transaktionerna med förmånstyp U eller R– och begär ersättning i enlighet med landstingens instruktioner. Formerna för dessa subventioner återfinns på respektive regions webbplats: