E-hälsostöd till kommuner

Vi vill hjälpa dig som arbetar med verksamhetsutveckling att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

E-hälsoområdet är stort. Många kommuner runt om i Sverige arbetar med digitalisering av socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården på ett eller annat sätt. Kommunerna har kommit olika långt och det finns många saker att ta hänsyn till.

Oavsett om det handlar om välfärdsteknik, att tillgängliggöra journalen digitalt eller ha med sig en surfplatta vid besöket hos brukaren, behöver den som arbetar med digital verksamhetsutveckling också ta hänsyn till infrastruktur, juridik säkerhet, upphandling med mera.

Kunskapsstöd för e-hälsa

Söktjänsten Kunskapsstöd för e‑hälsa vänder sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Här hittar du aktuella nationella kunskapsstöd inom e-hälsoområdet som kan främja verksamhetsutveckling och bidra till ökad användning av digitala lösningar. Kartläggningen är ett led i arbetet med Vision e‑hälsa 2025.

AI för socialtjänsten

Webbplatsen AI för socialtjänsten erbjuder en introduktion till AI med stöd, verktyg, utbildningar och olika exempel på hur socialtjänsten i en del kommuner har utforskat möjligheterna med AI. Här hittar du också tips på aktörer och forum inom AI, för erfarenhetsutbyte och dialog. Webbplatsen har tagits fram efter ett samarbete mellan E-hälsomyndigheten, Digg och Socialstyrelsen.

Regeringsuppdrag om att stödja kommuners digitalisering

Mellan 2018–2020 hade E-hälsomyndigheten regeringsuppdraget Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Inom ramen för uppdraget gjordes en kartläggning över hur kommuner använder sig av digital teknik i dag, och vilka behov de har på området.

E-hälsomyndigheten presenterade även en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd, som visar hur ett e-hälsostöd skulle kunna se ut. Prototypen bygger på en behovskartläggning bland annat utifrån intervjuer med chefer och verksamhetsledare från ett flertal kommuner.

Slutrapporten för regeringsuppdrag om att stödja kommuners digitalisering