Kunskapsstöd för e-hälsa

E-hälsomyndigheten har under flera år utfört kartläggningar av kunskapsstöd som främjar verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering inom hälso-och sjukvård och socialtjänst.

Kunskapsstöden riktar sig till en bred målgrupp, som till exempel chefer, verksamhetsutvecklare och olika professioner. Kartläggningen sker i samverkan med en rad myndigheter och organisationer som bidrar med sina stöd och underlag. Syftet är att sprida och öka kännedomen hos målgruppen om befintliga kunskapsstöd, och på så sätt bidra i arbetet med att uppnå Vision e-hälsa 2025.

I arbetet med att sammanställa och tillgängliggöra kunskapsstöd för e-hälsa ingår att analysera utbudet av stöd på nationell nivå för att se hur väl de uppfyller verksamheternas behov och bidrar till nytta. E-hälsomyndighetens genomför arbetet inom ramen för uppdraget att samordna regeringens satsningar på e-hälsa och övergripande följa utvecklingen inom området. Resultatet redovisas i en matris som en sammanställning av kunskapsstöd, där stöden också kategoriserats utifrån olika parametrar.

Vår definition av kunskapsstöd för e-hälsa är dokumenterad och anpassad kunskap som inom hälso-och sjukvård och socialtjänst bidrar till ökad digitaliseringstakt och underlättar förändring och verksamhetsutveckling. Med anpassad kunskap menar vi i det här sammanhanget bearbetad information av konkret karaktär som kan användas i verksamheterna som stöd i att agera direkt. Kunskapsstöden ska också kunna användas generellt och inte vara bundna till en viss produkt eller tjänst.

Kunskapsstöden för e-hälsa är kategoriserade efter:

  • Verksamhetsområde, indelat i socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt hälso- och sjukvård inom regionernas ansvar
  • Insatsområden som utgörs av Vision e-hälsas grundläggande förutsättningar och övriga initiativ inom e-hälsa
  • Målgrupp som stöden riktar sig till
  • Typ av stöd, till exempel checklista, dokument eller film.