Tervetuloa eTerhveysvirasthoon

Met ohjaama ja koortineeraama hallituksen alotetta e-terhveyven alala. Se merkittee ette met olema töissä parantamassa informasjuuninvaihtoa terhveyven, hoijon ja huolon aloila.

Parempi hoito ja terhveys e-terhveyvelä

Lyhyssä aijassa on tapahtunu paljon hoijon alala. Met olema menheet paperireseptistä e-resepthiin, sjurnaalisysteemi on nykysin elektrooninen ja met puukkaama lääkärinaikoja internetin kautta. Kaikki tämä on esimerkkiä e-terhveyvestä.

On olemassa eri määritelmiä mikä on e-terhveys, mutta sitä mitä met käytämä tullee Sosiaalihallituksesta: ”Terhveyvelä met meinaama fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. E-terhveys on ette saavuttaa ja säilyttää terhveyven käyttämällä tikitaalisia instrymenttiä ja vaihettaa tikitaalista informasjuunia.”

Tässä muutama esimerkki e-terhveyvestä:

 • e-resepti – resepti mitä lääkäri, siukkasysteri eli elläinlääkäri lähättää elektroonisesti kansalisheen reseptirejisterhiin josta met olema vastuussa. Kaikki apteekit Ruottissa toimittavat reseptin noutamalla informasjuunin mitä het tarttevat meän tietokannoista.   
 • e-palveluja–vasthaanoton aijanpuukkaus verkoston kautta, sjurnaali verkostossa, KBT-käsittely verkoston kautta, tilata tulkkia.
 • virttuaaliset lääkärivierailut – kohata lääkärin viiteolänkin kautta.
 • IT-tuki hoijossa ja huolossa – esimerkiks met annama apteekile maholisuuen käyttää EES, elektroonista eksperttitukea, ette sillä tavala havata jos sinun metesiinit sopivat yhteen.
 • Terhveysappia, aktiviteettikäsirantheita ja kelloja – applikasjuunia missä sie kerräät tietoja kuinka sinun terhveys kehittyy.
 • Metesiinitekniset laitheet – mitä käytethään leikkaussalissa, valvonassa esimerkiks syänrytmiä, sekä turvalarmi.

Pikafaktaa eTerhveysvirastosta:

 • Met olema Stokholmissa.
 • Virastona met seisoma julkisuusperiaatheen alla. Mikä merkittee ette tokymenttiä mitä sie lähätät meile saattavat tulla julkiseksi.

Kiinostunu informasjuunista?

Sie saatat saa sen informasjuunin joka on sinun oma mutta mitä met käsittelemä; tikitaalisesti e-palvelun kautta, anoa blanketin kautta eli vierailemalla sinun paikalista apteekkia.

Rejisterin ulosveto

Jos sulla on e-lekitimasjuuni sie saatat päästä kattomhaan sinun säästetyt tiot Korkeakostanustietokannassa, Metesiiniluettelossa ja Reseptivarastossa (Högkostnadsdatabasen, Läkemedelsförteckningen ja Receptdepån) näitten kautta:

 • E-palvelu Metesiinikolli
 • Maakäräjitten veppipaikka 1177 Hoito-ophaassa.
 • Eli ota yhteytta sinun paikalisen apteekin kans.

Se mennee kans hyvin ette

 • Tilata rejisterin ulosveoksen suohraan meiltä: Tästä löyät blankettia.

Täytä ja kirjota alle blanketti jonka lähätät eHälsomyndigheten /eTerhveysvirasto, Asiakaspalvelu/Kundtjänst E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar. (Ei sitä pyyntöä mene tehhä e-postin kautta.)

Rejisterin ulosveoksen jossa on informasjuunia niistä tioista mitä met käsittelemä sinusta saattaa kirjalisen pyynön perustheela ilmhaisesti antaa ulos kerran joka kalenterivuosi.

Fulmahista

Privaattihenkilö saattaa antaa fulmahin muule privaattihenkilöle, eli hoitoyksiköle. Net saattavat eustaa häntä vississä apteekkiasioissa. Fulmahit säilytethään Fulmahtirejisterissä (Fullmaktsregistret) josta meilä on vastuu. 

Mitäs fulmahti merkittee?

Net apteekkiasiat joita fulmahin omistaja saattaa hoitaa on:

 • Tilata ja noutaa fulmahinantajan resepthiin panttuja metesiiniä eli tavaroita.
 • Noutaa ylheiskuvan fulmahinantajan elektroonisesti säästetyistä reseptistä. 
 • Jättää hyväksymisen ette fulmahinantajan rejistreerathaan Korkeakostanustietokannassa (Högkostnadsdatabasen).*
 • Jättää hyväksymisen ette eTerhveysvirasto säästää fulmahinantajan reseptin elektroonisesti.

*Reseptirejisteri lain mukhaan.

Jos haluat antaa fulmahin jolleki muule henkilöle sillon sie löyät blanketit tästä:

Henkilötioista ja ylheisistä tokymentistä

Meän rejisteritten henkilötioitten käsittely ohjaa henkilötietolaki, laki reseptirejisteristä ja laki metesiininluettelosta (personuppgiftslagen, lagen om receptregister ja lagen om läkemedelsförteckning). Nämät lait ohjaavat muun muassa mitä henkilötietoja saapi käsitellä, mihinkä tarpheishiin, kukka saavat ottaa ossaa niistä tioista ja mihinkä tavotheishiin.

eTerhveysvirasto on vastuussa sinun henkilötioista ja siittä käsittelystä mitä met tehemä niitten kans. Met jokka olema töissä virastossa meilä on vaitiolovelvolisuus. Vain net joila on oikeus saavat ottaa ossaa sinun henkilötioista, sekä meilä ette apteekissa. Net saavat tehhä sen vain sillon kun sitä tartethaan töissä.

Ota ossaa julkisista tioista

Sie joka haluat ottaa ossaa julkisista tokymentistä olet tervetulonen ottamhaan yhteyttä meän rejistraatturin kans.

Ota yhteyttä

E-hälsomyndigheten/E-terhveysvirasto

Box 913
391 29 Kalmar 

Telefooni väkseli: 010-458 62 00

E-posti: registrator@ehalsomyndigheten.se