Korkeakostanussuoja

Ruottissa meilä oon niin sanottu korkeakostanussuoja, joka tarkottaa ette sie privattihenkilönnä saat matalaman hinnan saihraanhoijole, hamphaanhoijole, siukkareisuile ja lääkheile vissin summan yli. Korkeakostanustaattapaasi, jossako oon tietoja kunka paljon joka intiviiti oon maksanu, oon sen takia ette systeemi pittää toimia mitä koskee lääkheenkostanuksia.

Mikäs korkeakostanussuoja oon?

Korkeakostanussuoja oon etu jotako laki säätää. Suoja tarkottaa ette lääkheen kostanukset vähenethään etuoikeutetulle henkilölle resäptillä jokka oon kirjotettu Ruottissa. Sulla oon oikeus korkeakostanussuohjaan jos sie asut Ruottissa. Katto Relaterad information ette saaja informasuunia korkeakostanussuojasta hoijole ja hammashoijole.

Henkilöilä EES-aluheelta ja Sveitsistä oon vississä taphauksissa oikeus korkeakostanussuohjaan ko net oon Ruottissa. Henkilöiläki, joilako muuten oon työpaikka Ruottissa, mutta ei asu täälä, oon oikeus usseimphiin oshiin korkeakostanussuojasta.

Sinun kostanukset resäptilääkheile vähenevät vähitellen kahentoistakuukauenperiuutina. Tämän periuutin aikana sie et koskhaan maksa enämpää ko 2 850 kruunua. Ko lääkheitten kokohnaiskostanus ennen vähenystä oon 6 994 kruunua sie olet itte maksanu 2 850 kruunia. Silloin sie saat vapakortin lopule osale kahentoistakuukauenperiuutista.

1 tammikuuta 2024 nostethiin korkeakostanussuojan katto lääkheile 2 600 kruunusta 2 850 kruuhnuun. Se johtuu siittä ette hintapaasisumma nostethaan 52 500 kruunista 57 300 kruuhnuun vuenvaihtheessa.