Näin Kansalinen lääkelista vaikuttaa sinua

Tällä sivula sie saatat lukea kuka saapii nähhä mitä lääkäri oon kirjottanu ulos sulle ja mitä sie olet noutanu aputeekistä. Sie saat kansa tietää kunka sie saatat vaikuttaa sitä informasuunia mitä näytethään terhveys- ja saihraanhoijole ja aputeekile.

Sie saatat nähhä mitä lääkheitä ja muita tavaroita sie olet saanu uloskirjotetuksi ja noutanu ulos aputeekistä, muun muassa tikitaalissa palvelussa Lääkekolli/Läkemedelskollen. 1 toukokuuta lähtien 2021 tullee helpomaksi ette jakkaa sitä informasuunia terhveys-ja saihraanhoijon kansa ko sie haet hoitoa. Informasuuni oon Kansalisen lääkelistan rekisterissä.

Sie et saata valikoittea pois ette sinun resäptiä ja ulosottoja rekistreerathaan Kansalisheen lääkelisthaan. Sie et saata valikoittea pois ette saaja sinun korkeakostanustietojakhaan rekistreeratuksi. Sen takia oon suuret vaatimukset ette sinun tietoja suojathaan – vain hoito- ja aputeekkihenkilökunta oon oikeutetut näkheen informasuunia sinun resäptistä ja ulosotoista.

 

Ko sie käyt terhveys- ja saihraanhoijossa

Terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunta tarttee oikean käyttöoikeuen ette nähhä informasuunia sinun resäptistä ja ulosotoista. Net tarttevat kansa sinun hyväksymisen ette nähhä informasuunin. Hyväksymisen sie annat lääkärille, saihraanhoitajalle, hammaslääkärille elikkä muule hoitohenkilökunnale. Poikkeustaphauksissa net saavat kuitenki nähhä informasuunin, esimerkiksi ko sulta ei saateta kysyä sinun hyväksymistä, esimerkiksi jos sie olet tioton.

Sulle, joka olet annospotilas, jällaavat muut säänöt ko muile potihlaile.

Jos sie et halvaa antaa sinun hyväksymistä

Ilman sinun hyväksymistä myönetty terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunta saapii nähhä jos sulle oon annettu erityisiä lääkheitä kahen viimisen vuen aikana. Se oon sen takia ette terhveys- ja saihraanhoito saapii suureman maholisuuen ette itenttifieerata ja estää lääkheitten väärinkäyttöä, esimerkiksi narkotiikkaluokitettuja lääkheitä.

Jos sie halvaat salata informasuunia terhveys- ja saihraanhoitohenkikökunnale

Sulla oon oikeus salata erityisiä resäptiä ja ulosottoja terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunnale. Silloin tietoa ei näytetä terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunnale, ko sie myönät ette net saavat nähhä sinun resäptiä ja ulosottoja. Mutta sen siihaan net saattavat nähhä ette sielä oon tietoja mitä sie olet salanu.

Sie saatat käyttää Lääkekollia/Läkemedelskollen ette salata tietoa Kansalisessa lääkelistassa. Sie saatat koska vain valikoittea ette näyttää tietoa taas.

Vaikka sie sallaat tietoa se saatethaan näyttää terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunnale, esimerkiksi seuraavissa tilantheissa:

  • jos sie olet hätätilantheessa etkä pysty anthaan sinun hyväksymistä
  • jos sie olet annospotilas
  • jos tieto oon sinun potilassurnaalissa – jos sie tarttet salata informasuunia sinun potilassurnaalissaki ette hoitohenkilökunta ei näe sitä.

Saattaa olla riski ette salata lääkeinformasuunia

Jos sinun lääkäri ei saata nähhä informasuunia sinun lääkheistä se tullee hankalamaksi ette välttää lääkheitä jokka vastustavat elikkä reakeeraavat nekatiivisti toisitten kansa. Se tarkottaa ette se saattaa olla riski ette salata informasuunia. Jos sie sallaat resäptiä ja ulosottoja sie häyt itte selittää sinun lääkheistä hoitohenkilökunnale niin ette net saattavat antaa sulle hyvän ja varman hoijon.

Salata paperiresäptitten ulosotot

Sie saatat salata ulosottoja joitako oon tehty ja tulhaan tekheen paperiresäptilä niin ette terhveys- ja saihraanhoitohenkilökunta ei saata nähhä niitä heän systeemissä.

1 toukokuusta 2021 lähtien paperiresäptit rekistreerathaan, joilaki poikkeuksella, Kansalisheen lääkelisthaan ennen ko lääkheet annethaan ulos. Ette salata net ulosotot sie tarttet salata sen resäptin jotako ulosotto koskee.

Ko sie käyt aputeekissä

Ette aputeekkihenkilökunta saattaa antaa ulos sinun tavaran net saavat aina nähhä sinun resäptit ja ulosotot, mutta net tarttevat sinun hyväksymisen ette nähhä hoitisyyn resäptissä.

Sie saatat salata hoitosyyn

Sie saatat salata hoitosyyn resäptissä. Jos aputeekkihenkilökunta arvioittee ette net tarttevat nähhä hoitosyyn ette antaa ulos sinun tavaran, net tarttevat vielä yhen hyväksymisen sulta. 

Sinun resäptit saattavat sisältää niin hoitosyyn ko hoitotarkotuksen. Sie saatat salata vain hoitosyyn resäptissä. Aputeekkihenkilökunta saattaa vieläki nähhä hoitotarkotuksen.

Ko sie tahot neuvoja sinun lääkheenkäytöstä

Jos aputeekkihenkilökunta halvaa nähhä sinun resäptit ja ulosotot ette antaa sulle neuvoja ilman ette jättää ulos mithään, aputeekkihenkilökunta tarttee sinun hyväksymisen. Hoitosyytä resäptissä ei koskhaan näytetä neuvonantamisessa.

Jos sulla terhveys- ja hoitohenkilökunnale oon salattu resäpti ja resäptin ulosotto, elikkä ulosotot jokka oon tehty paperiresäptissä, niitä ei näytetä aputeekkihenkilökunnalekhaan neuvonantamisessa. Aputeekkihenkilökunta ei näe ette sie olet salanu informasuunia Kansalisessa lääkelistassa.

Sie saatat käyttää Lääkekollia/Läkemedelskollen

Sie saatat nähhä informasuunia sinun resäptistä ja ulosotoista usealla laila: uloskirjotuksissa aputeekistä, e-kauppa-aputeekissä ja tikitaalisessa palvelussa Lääkekolli/Läkemedelskollen. Lääkekollissa/Läkemedelskollen sie saatat kansa salata tietoja. Sie saatat koska vain valikoittea ette näyttää tietoa taas.

Helposti sanottu sitä saattaa sanoa ette Lääkekolli/Läkemedelskollen oon Kansalisen lääkelistan rekisterin klasi. Sie saatat tehhä seuraavia  Lääkekollissa/Läkemedelskollen jos sie olet vähhiinthääns 18 vuotta ja jos sulla oon e-lekitimasuuni:

  • nähhä net resäptit jokka sie, sinun alle 13 vuen ikäset lapset elikkä sinun kotielukat, oon saahneet resäptilä
  • nähhä mitä sie olet noutanu ulos aputeekistä
  • hantteerata ja rekistreerata fulmahtia aputeekkiasioile
  • nähhä kunka pitkhään sulle oon jäljelä ennen ko korkeakostanussuojan alenus astuu voihmaan
  • noutaa uloshveon niistä tioista jokka oon sinusta rekisterissä Kansalinen lääkelista ja Resäptivarasto Elukka.

Lääkekolhiin/Läkemedelskollen sie pääset 1177 Hoito-ophaan kautta elikkä E-terhveysviraston webbipaikan kautta.

Jos sulla ei ole maholisuus käyttää Lääkekollia/Läkemedelskollen, sie saatat ottaa yhtheyttä E-terhveysviraston kansa ette vaatia ette tieto Kansalisessa lääkelistassa salathaan. Silloin sie saat kotia planketin jonka sie täytät ja lähätät takashiin E-terhveysvirasthoon. Meilaa registrator@ehalsomyndigheten.se jos sie halvaat tilata planketin. Sie saatat kansa soittaa meile  0771-766 200.

Tiot saattavat olla salattuja huoltajille ja eustajille

Terhveys- ja hoitohenkilökunta, joilako oon oikeus kirjottaa ulos lääkheitä, saattavat salata tietoja alaikäsen potihlaan resäptistä sekretessisyystä. Seuraavat tiot saattavat olla piilotetut alaikäsen potihlaan huoltajalle ja eustajalle:

  • resäpti ja resäptin entiset ja tulevat ulosotot
  • kaikki ulosotot jokka oon tehty paperiresäptilä.

Tietoja jokka oon salattuja huoltajille ja eustajille ei näytetä uloskirjotuksessa Kansalisesta lääkekollista aputeekissä, riippumatta kuka sen halvaa nähhä. Tämä jällaa kansa vastaaville uloskirjotukseiie e-kaupassa.

Pääsyloggi näyttää kukka oon nähneet sinun tietoja

Lääkekollissa/Läkemedelskollen sie löyät pääsylokin. Sielä sie saatat nähhä informasuunia koska, miksi, missä ammattirollissa ja mistä joku oon nähny informasuunia sinun resäptistä ja ulosotoista