Behandling av personuppgifter - privatpersoner

E-hälsomyndigheten ansvarar för ett antal register som apotek och vård behöver ha tillgång till för att bland annat kunna förskriva och expediera dina recept. I detta sammanhang registrerar E hälsomyndigheten personuppgifter om dig. Vissa receptuppgifter används också för att ta fram statistik i enlighet med vårt uppdrag. Här kan du som privatperson läsa om hur, varför och med vilken rättslig grund vi hanterar dina personuppgifter, samt de rättigheter du har som registrerad.

Om personuppgiftsbehandling hos E‑hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för myndighetens behandling av dina personuppgifter.

Generella bestämmelser om personuppgiftsbehandling finns i EU:s dataskyddsförordning (öppnas i ny flik).

Därutöver finns det två särskilda registerförfattningar:

I registerförfattningarna beskrivs bland annat vilka personuppgifter som får behandlas, hur personuppgifterna får användas och vem som får ta del av dem. Det framgår också när det är tillåtet att behandla personuppgifter utan att den registrerade lämnar sitt samtycke.

Personuppgifter i E-hälsomyndighetens register behandlas i enlighet med de krav på säkerhet som ställs i tillämplig lagstiftning. Det innebär bland annat att E‑hälsomyndigheten är skyldig att se till att åtkomst till personuppgifter i registret loggas så att åtkomsten kan kontrolleras i efterhand, och att myndigheten systematiskt och återkommande ska kontrollera om någon obehörig kommer åt sådana uppgifter.

Personuppgiftshantering i syfte att kontrollera din identitet vid anslutning till våra tjänster och register

För att verifiera att du är behörig att få elektronisk åtkomst till våra tjänster och register behöver E-hälsomyndigheten behandla personuppgifter om dig. Uppgifterna används också för att säkerställa att en e-tjänst inte missbrukas eller används i strid mot regler i författning, för att möjliggöra support, för kommunikation.

Uppgifterna som behandlas, beroende på API-integration eller webbapplikation, är namn, användarnamn, personnr, legitimationskod, veterinärnummer, förskrivarkod, foreignID, yrkeskod, gruppförskrivarkod, GLN-KOD, vårdgivares organisationsnummer, vårdgivares HSA-id, IP-adress och platsinformation. Den rättsliga grunden för behandlingen är att det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse samt för att fullgöra ett avtal där du är part. Uppgifterna lagras så länge det krävs för kunna visa vem som legitimerat sig.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Uppgifter om dig kan komma att lämnas ut om E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut uppgifterna enligt någon bestämmelse om uppgiftsskyldighet. Sådana bestämmelser finns bland annat i lagen om nationell läkemedelslista och lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

E-hälsomyndigheten är en myndighet. De handlingar och uppgifter som skickas till myndigheten blir därför som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs, registreras och vid begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Utöver att E-hälsomyndighetens medarbetare tar del av de personuppgifter som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter använder sig E-hälsomyndigheten av personuppgiftsbiträden för vissa typer av behandlingar av personuppgifter. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som E-hälsomyndigheten har gett för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Hur länge lagras uppgifterna hos oss?

Som statlig myndighet är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att myndigheten ska bevara allmänna handlingar. E-hälsomyndigheten följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.

Dina rättigheter

Du som får dina personuppgifter behandlade har flera rättigheter. Dessa rättigheter innebär att du kostnadsfritt kan:

 • Begära tillgång till dina uppgifter, ett så kallat registerutdrag,
 • Begära rättelse om du anser att uppgifterna är felaktiga och få ofullständiga uppgifter kompletterade.
 • Begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen.
 • Begära flytt av personuppgifter, så kallat dataportabilitet. För att den rättigheten ska få nyttjas krävs att uppgifterna behandlas med samtycke eller på grund av avtal.
 • Begära återkallelse av tidigare lämnat samtycke.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud. Dataskyddsombudet når du via e-post, vanlig post eller genom att ringa. Du kan också kontakta myndigheten genom att skicka dina frågor till E-hälsomyndigheten, dataskyddsombud, Box 913, 391 29 Kalmar.

Du kan få tillgång till personuppgifterna på flera sätt:

 • Använd vår e-tjänst Läkemedelskollen om du har e-legitimation och är över 18 år. Där kan du se recept, uthämtade läkemedel och ditt högkostnadsskydd. Du kan även hämta utskrifter över vilka recept du har sparade, över ditt högkostnadskonto samt uthämtade läkemedel.
 • Begär information hos E-hälsomyndigheten i form av ett registerutdrag. Skicka din begäran till E-hälsomyndigheten, Box 913, 391 29 Kalmar.
 • Kontakta ditt närmaste apotek för att få en utskrift av uthämtade läkemedel, utskrift av aktuella recept eller utskrift av din information i högkostnadsdatabasen.

Du har rätt till skadestånd vid lagstridig hantering av dina personuppgifter och rätten att skicka klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Om du har klagomål på E-hälsomyndighetens hantering av dina personuppgifter kan du framföra ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vill du ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta E-hälsomyndighetens dataskyddsombud på dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se eller skicka dina frågor till E‑hälsomyndigheten, dataskyddsombud, Box 913, 391 29 Kalmar.

Du når oss också via e-post: registrator@ehalsomyndigheten.se eller på telefon: 0771-76 62 00 helgfri vardag mellan klockan 8.00 och 18.00.

Register med personuppgifter 

 • Följande register hos E-hälsomyndigheten innehåller personuppgifter om enskilda invånare:

 • Nationella läkemedelslistan

 • Läkemedelskollen, e-tjänst

 • Högkostnadsdatabasen

 • Fullmaktsregistret

 • Elektroniskt expertstöd (EES)

 • Receptdepå djur

 • Samtyckesregister till receptdepå djur

 • Register för licensmotivering och ansökning   

 • Register för sortiment- och leveransinformation

 • FOTA – försäljningstransaktionsregister innehållande förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek.

Nationella läkemedelslistan 

Följande register lyder under lagen om nationell läkemedelslista: 

 • Nationella läkemedelslistan
 • Samtyckesregistret
 • Högkostnadsdatabasen
 • Legitimationsregistret
 • FOTA – försäljningstransaktionsregister innehållande förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek.

Läs mer om vilka personuppgifter som lagras i respektive delregister längre ner.

Vilka uppgifter som Nationella läkemedelslistan får innehålla framgår av lagen om nationell läkemedelslista. Av lagen om nationell läkemedelslista framgår också ändamålen med registret.

Registrering i Nationella läkemedelslistan är obligatorisk, men i följande fall behöver den registrerade ha lämnat sitt samtycke:

 • För registrering av dosrecept.
 • För registrering av fullmakter.

I Nationella läkemedelslistan får ordinationsorsak inte användas som sökbegrepp. Patienters och förskrivares identitet får endast användas som sökbegrepp i vissa fall.

E-hälsomyndigheten får information från andra källor för att kunna göra kontroller i samband med en receptexpedition. Myndigheten får information om förskrivare från Socialstyrelsen och Jordbruksverket och folkbokföringsinformation från Skatteverket. Folkbokföringsinformation behövs för att farmaceuten på apoteket till exempel ska kunna säkerställa en persons rätt att hämta läkemedel eller ta del av uppgifter om ett barns läkemedelsanvändning. Uppgifterna behövs även för att systemet med läkemedelssubventioner ska fungera.

Uppgifter som kan hänföras till en enskild person tas bort ur registret senast fem år efter att de registrerats. E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut vissa uppgifter ur Nationella läkemedelslistan till bland annat öppenvårdsapoteken, hälso- och sjukvårdspersonal och till vissa myndigheter.

När en förskrivare skriver ut ett läkemedel eller andra varor inom läkemedelsförmånen på ett elektroniskt recept sparas uppgifterna i Nationella läkemedelslistan där sen apoteket kan hämta uppgifterna och expediera ditt recept.

För att kunna vara dospatient, det vill säga få dina läkemedel dosförpackade, behöver du samtycka till information om leveransen av dina doser lagras i registret för sortiment- och leveransinformation.

När du besöker eller e-handlar på ett apotek behöver farmaceuten information om dina recept för att kunna genomföra en expedition.

I Nationella läkemedelslistan lagras bland annat följande personuppgifter om dig och dina läkemedel:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • din receptinformation.

Om du inte kan lämna samtycke

Om du inte kan lämna ditt samtycke (till exempel om du är medvetslös) får uppgifterna om uthämtade läkemedel läsas av vårdpersonal om det är nödvändigt för att kunna ge den vård eller behandling som du absolut behöver. Detta kallas för nödåtkomst. 

Högkostnadsdatabasen

Högkostnadsdatabasen är en del av Nationella läkemedelslistan.

Information om dina läkemedelsköp, och andra varor inom läkemedelsförmånen lagras i högkostnadsdatabasen.

I högkostnadsdatabasen lagras följande personuppgifter:

 • ditt namn och personnummer
 • kostnaden för dina läkemedel eller andra varor inom förmånen
 • uppgifter om hur mycket du har betalat
 • uppgifter om när och var inköpet gjorts
 • det belopp du uppnått i högkostnadsskyddet
 • startdatum i din högkostnadsperiod.

Alla apotek kan hämta information från högkostnadsbasen. Det innebär att du alltid får betala rätt pris för dina läkemedel, oavsett vilket apotek du väljer. E-hälsomyndigheten sparar inga uppgifter om läkemedel,varor eller vem som skrivit ut receptet i högkostnadsdatabasen.

Samtyckesregister

Om du vill vara dospatient behöver du lämna ditt samtycke till detta. Uppgifter om vad du har samtyckt till och om när samtycket lämnades sparas av E-hälsomyndigheten tillsammans med ditt personnummer. Om du lämnat samtycke för att kunna vara dospatient sparas också information om vilket dosapotek som levererar dina doser.

Apotekspersonal kan i samband med ditt apoteksbesök ta del av samtyckesregistreringen. 

Om du är dospatient och återkallar ditt samtycke kan du eventuellt behöva få nya recept utskrivna. Du bör kontakta den som har skrivit ut ditt recept om du vill återkalla samtycket.

FOTA – försäljningstransaktionsregister innehållande förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek

Registret FOTA är till för att samla in uppgifter om förmånsberättigade handelsvaror och läkemedel som expedierats på apotek i Sverige för att E‑hälsomyndigheten ska kunna producera nationell läkemedelsstatistik. Det används även för att vi ska kunna sammanställa ett betalningsunderlag till regionerna, eftersom de betalar för den del av läkemedelskostnaden inom förmånen som överstiger den del som du betalar själv.

Registret innehåller följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

 • ditt personnummer
 • inköpsdatum av läkemedlet
 • försäljningspris för läkemedlet
 • vilket läkemedel som sålts
 • mängd
 • dosering.

Registreringen av dessa uppgifter är obligatorisk. Dina personuppgifter är kopplade till uppgifterna om läkemedlet i tre månader från det att läkemedlet expedierades till dig på apoteket.

Uppgifter om dig förmedlas vidare till Socialstyrelsens läkemedelsregister.

Personuppgifterna i läkemedelsregistret används för epidemiologiska undersökningar, forskning och framställning av statistik. Här kan du läsa mer om läkemedelsregistret.

Fullmaktsregistret

Fullmaktsregistret är en del av Nationella läkemedelslistan. Som privatperson kan du ge en annan privatperson eller en vård- och omsorgsenhet fullmakt att företräda dig i vissa apoteksärenden. 

E-hälsomyndigheten ansvarar för uppgifterna i fullmaktsregistret. När en privatperson eller apotekspersonal registrerar en fullmakt lagras uppgifterna i fullmaktsregistret. Myndigheten kontrollerar uppgifterna med folkbokföringsregistret för att personuppgifterna ska vara korrekta. Både fullmaktsgivaren och ombudet samtycker till E-hälsomyndighetens behandling av personuppgifter för varje separat fullmakt.

Information om fullmakter sparas i fullmaktsregistret för att apoteken ska kunna kontrollera att du lämnat en fullmakt och till vem.

De uppgifter som lagras i fullmaktsregistret är:

 • fullmaktsgivarens och ombudets personnummer
 • fullmaktsgivarens och ombudets namn
 • administrativa uppgifter, till exempel datum och registrerande apotek
 • information om vem som lämnat in blanketten på apoteket.

Uppgifterna i fullmaktsregistret sparas så länge fullmakten är giltig, samt ytterligare 12 månader därefter. Apotekspersonal får vid behov ta del av uppgifterna i fullmaktsregistret för att kontrollera behörighet vid användande av fullmakten. Du kan återkalla fullmakten på valfritt apotek.

Här kan du läsa mer om fullmakter och hitta länkar till våra fullmaktsblanketter.

Övriga register

Elektroniskt expertstöd (EES)          

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett verktyg som farmaceuterna kan använda för att granska dina recept för att du ska få en säkrare läkemedelsanvändning.

I EES lagras följande uppgifter om dig:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • den receptinformation som använts vid granskningen.

Uppgifterna tas bort när receptet tas bort ur Nationella läkemedelslistan.

Register för sortiment- och leveransinformation

För att kunna vara dospatient, det vill säga få dina läkemedel dosförpackade, behöver du samtycka till att information om leveransen av dina doser lagras i registret för sortiment- och leveransinformation. Registret innehåller uppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna få dina läkemedel dosförpackade. Om du är dospatient sparas uppgifter om dig i registret för sortiment- och leveransinformation. Registret innehåller personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna få dina läkemedel dosförpackade.

I registret för sortiment- och leveransinformation lagras följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • var du får dina läkemedel levererade
 • vilken vårdenhet som ansvarar för dig
 • kontaktuppgifter till eventuell ansvarig läkare, ansvarig sjuksköterska och anhörig.

I registret finns möjlighet för vårdpersonal att beställa hela förpackningar till dig av sådana läkemedel som inte kan dosförpackas. Det finns även möjlighet för vårdpersonal att skicka meddelanden om dig till ditt dosapotek och vice versa. Beställningar och meddelanden kan ses av vårdpersonal samt av personal på ditt dosapotek.

Behörig vård- och apotekspersonal kan ta del av dina uppgifter.

Receptdepå djur

När en veterinär skriver ut ett läkemedel eller andra varor åt ditt djur på ett elektroniskt recept lagras uppgifterna i receptdepå djur. Där lagras receptet till dess att du hämtar ut ditt djurs läkemedel. När du besöker eller e-handlar på ett apotek behöver farmaceuten information om receptet för att kunna genomföra en expedition.

Du kan tillåta apoteket att lagra receptet elektroniskt i receptdepå djur eller låta apoteket skriva ut det som ett pappersrecept. Om du vill fortsätta lagra receptet elektroniskt behöver du lämna ett samtycke för det. De uppgifter som lagras om dig i receptdepå djur är ditt namn, personnummer och receptinformation. Uppgifterna sparas i högst 15 månader efter att de blivit inaktuella.

För att ta bort informationen som finns om dig i receptdepå djur behöver du besöka ett apotek och återkalla ditt samtycke. Du får då recepten omvandlade från elektroniska recept till pappersrecept och din information tas bort följande natt.

Du kan när du vill lämna ett nytt samtycke till att lagra dina recept elektroniskt.

Samtyckesregister till receptdepå djur

Om du vill att ditt djurs recept ska lagras elektroniskt behöver du lämna ditt samtycke till detta. Uppgifter om att du har lämnat ett samtycke och om när samtycket lämnades sparas av E-hälsomyndigheten tillsammans med ditt personnummer i samtyckesregistret till receptdepå djur.

Apotekspersonal kan i samband med ditt apoteksbesök ta del av samtyckesregistreringen. Uppgifterna om ditt samtycke sparas tills vidare men tas bort när du återkallar samtycket. Du kan när som helst återkalla samtycket på valfritt apotek.

KLAS – register för licenshantering

KLAS är en förkortning för ett register som heter kommunikationslösning för licensansökan.

Ett apotek kan få tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. Sådana läkemedel kallas för licensläkemedel. Ett licensläkemedel får inte lämnas ut från apotek förrän Läkemedelsverket beslutat ge apoteket tillstånd till detta, vilket regleras i lag (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel. Innan apoteket ansöker om tillstånd måste din läkare ha skrivit en motivering till varför du behöver licensläkemedlet. Motiveringen till varför du ska använda läkemedlet räknas som en känslig personuppgift. För att skydda din integritet visas den därför inte för apotekens farmaceuter.

När en motivering till att du behöver ett licensläkemedel skickas in till E-hälsomyndigheten lagras information om dig i KLAS.

Registret innehåller följande uppgifter om dig och dina läkemedel:

 • ditt namn
 • ditt personnummer
 • ditt telefonnummer
 • namnet på det läkemedel som apoteket ansökt om licens för
 • motiveringen till varför du behöver läkemedlet.

De uppgifter som lagrats om dig tas bort senast 12 månader efter att de kommit in till E-hälsomyndigheten, om de inte har sammanförts med en ansökan om licens. Om Läkemedelsverket har fattat beslut i ett ärende om licens tas uppgifterna istället bort 36 månader efter beslutet.

Förskrivningsorsak får inte användas som sökbegrepp i detta register.

E-hälsomyndigheten är skyldig att lämna ut uppgifter i ärenden om licens till Läkemedelsverket samt till behörig personal på apotek och förskrivare som i sin verksamhet har behov av uppgifterna.

En licensmotivering från en förskrivare och ansökan från apoteket hålls samman elektroniskt av E-hälsomyndigheten. Syftet är att Läkemedelsverket ska kunna fatta beslut i ärenden om ansökan om licens och bevara uppgifter i sådana beslut.

När personuppgifterna i registret behandlas av Läkemedelsverket är den myndigheten personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss:

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se eller dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se

Adress: Box 913, 391 29 Kalmar

Södra Långgatan 60, Kalmar

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Telefon: 0771-766 200.