Behandling av personuppgifter för Läkemedelskollen

Läkemedelskollen är en e-tjänst som tillhandahålls på E-hälsomyndighetens webbplats. I Läkemedelskollen kan du hämta uppgifter om dig som finns registrerade i E-hälsomyndighetens register, bland annat dina recept, uthämtade läkemedel och ditt högkostnadsskydd.

För att få åtkomst till Läkemedelskollen måste du vara minst 18 år och logga in med e-legitimation. Det är endast du själv som kan läsa dina uppgifter i Läkemedelskollen. Du som är vårdnadshavare kan även läsa ditt barns information via din egen inloggning tills barnet fyllt 13 år. Barn upp till 18 år kan inte se sin egen information i Läkemedelskollen.

I samband med inloggning till Läkemedelskollen sparar E‑hälsomyndigheten ditt personnummer och din IP-adress. Personnumret sparas i syfte att åstadkomma en säker identifiering. Personuppgifterna används också för att ta fram statistik över användningen av tjänsten, till exempel för att se hur tjänsten används och för att planera och följa upp användningen av tjänsten. För sådana statistikändamål behandlas uppgifterna dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för ovan angivna syften. Vår rättsliga grund för personuppgiftsbehandlingen är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse samt vikten av en säker identifiering.

E‑hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig och behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) samt de särskilda registerförfattningar som reglerar E‑hälsomyndighetens läkemedelsregister.

Du har rätt att av E‑hälsomyndigheten få information om och tillgång till de personuppgifter som E‑hälsomyndigheten behandlar om dig och att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Du kan i vissa fall även ha andra rättigheter, till exempel rätt att invända mot behandlingen eller begära att uppgifterna begränsas eller raderas. Du har även rätt till skadestånd vid felaktig personuppgiftsbehandling. Du kan också inge ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Om du har frågor om Läkemedelskollen eller vår personuppgiftsbehandling kontakta oss på e-post registrator@ehalsomyndigheten.se eller ring på 010-458 62 00. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se.