Behandling av personuppgifter vid intervjuer

Den här informationen har till syfte att, i enlighet med EU: s dataskyddsförordning (GDPR), ge information om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter såsom intervjudeltagare inom ramen för regeringsuppdraget ”Uppdrag att kartlägga, analysera och ge förslag på hur en nationell listningstjänst kan inrättas i statlig regi” och vilka rättigheter du har.

När du deltar i intervjun sparas ditt namn, e-postadress och ditt telefonnummer, i det fall intervjun sker på telefon, i en deltagarlista och i de minnesanteckningar som vi upprättar vid intervjun. Personuppgifterna sparas hos E-hälsomyndigheten i syfte att vid behov kunna återkoppla information, eventuellt ställa ytterligare frågor samt att även kunna härleda de svar som har lämnats vid intervjun. Vi raderar uppgifterna så snart de inte längre behövs eller senast 6 månader efter intervjutillfället. 

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Den rättsliga grunden, enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. De medarbetare inom myndigheten som ingår i det här uppdraget samt konsulter, kommer vid behov att ta del av de uppgifter som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från E-hälsomyndigheten om hur myndigheten behandlar dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att få en kopia av den här informationen. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en tillsynsmyndighet i ett annat land och du kan ha rätt till skadestånd.

Kontaktuppgifter

E-hälsomyndigheten har utsett ett dataskyddsombud som du har möjlighet att kontakta, se kontaktuppgifter (e-postadress) nedan.

Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen kan du alltid kontakta via mejl:

Du kan även kontakta oss via brev som du kan skicka till:

E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar