Behandling av personuppgifter vid seminarier och samverkansforum

Här kan du läsa mer om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter vid seminarier och samverkansforum, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du kan även läsa om vilka rättigheter du har i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Som ett led i E-hälsomyndighetens uppdrag att samverka sparas ditt namn, e-postadress, yrkesroll och arbetsplats i en deltagarlista. Dessa personuppgifter sparas i syfte att administrera nätverket och kan komma att delas inom gruppen och namn kan ingå i exempelvis mötesanteckningar. Uppgifterna raderas från deltagarlistan när dessa inte längre behövs för samverkansuppdraget. Om du inte vill delta i nätverket är du välkommen att höra av dig till registrator@ehalsomyndigheten.se. E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Den rättsliga grunden för behandlingen är att myndigheten enligt sin instruktion ska samverka med andra och samordna regeringens satsningar inom e-hälsa. Behandlingen bygger på den rättsliga grunden allmänt intresse. De medarbetare som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Fotografering och filminspelning

För att kunna informera om vår verksamhet fotograferar och filmar vi vissa evenemang. Ibland kan även webbsändning förekomma. E-hälsomyndigheten behandlar då personuppgifter om talare, paneldeltagare och övriga deltagare.

De personuppgifter som samlas in är:

  • Namn
  • Yrkesroll
  • Bild
  • Röst

E-hälsomyndighetens rättsliga grund för behandlingarna är för att kunna fullgöra uppgift av allmänt intresse.

I regel sparas personuppgifter bara så länge som de behövs i verksamheten. För allmänna handlingar som innehåller personuppgifter bevaras eller gallras dock handlingarna i enlighet med de lagkrav som finns.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från E-hälsomyndigheten om användningen av de personuppgifter som rör dig. Du har också rätt att få en kopia av denna information. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Kontaktuppgifter

E-hälsomyndigheten har utsett ett dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan. 

Har du frågor rörande vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss:

E-post: registrator@ehalsomyndigheten.se och dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se

Adress: Södra Långgatan 60, Kalmar

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Telefon: 0771-766 200