Information om personuppgiftsbehandling i samband med Invånarundersökning

Här kan du läsa mer om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter när du deltar i vår invånarundersökning, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du kan även läsa om vilka rättigheter du har i samband med personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgiftsansvar och syfte med behandlingen av personuppgifterna

E-hälsomyndigheten genomför en undersökning om hur Sveriges invånare använder och upplever digitala tjänster som erbjuds inom hälso- och sjukvården. Undersökningen är ett led i myndighetens uppdrag att samordna regeringens satsningar på e-hälsa och övergripande följa utvecklingen på e-hälsoområdet. Undersökningen genomförs av SCB som är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter i samband med utskick och mottagande och sammanställning av svar på enkäterna. En fråga i undersökningen ger dig som deltagare möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter för att E-hälsomyndigheten ska kunna ta kontakt med dig. E-hälsomyndigheten är således personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker vid de uppföljande kontakterna.

Rättslig grund

E-hälsomyndighetens rättsliga grund för att behandla personuppgifterna är att behandlingen är nödvändig att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1e EU:s dataskyddsförordning och 1 § förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som kommer att behandlas är ditt namn och kontaktuppgifter såsom e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas i en lista för att E-hälsomyndigheten framöver ska kunna kontakta dig för intervjuer i syfte att följa utvecklingen på e-hälsoområdet.

Endast medarbetare inom myndigheten samt eventuella konsulter som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter kommer ta del av personuppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

E-hälsomyndigheten sparar dina personuppgifter i 24 månader från det att E-hälsomyndigheten mottog dina kontaktuppgifter från SCB och därefter kommer personuppgifterna att raderas. 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från E-hälsomyndigheten om hur myndigheten behandlar dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att få en kopia av den här informationen. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller en tillsynsmyndighet i ett annat land och du kan ha rätt till skadestånd.

Kontaktuppgifter

E-hälsomyndigheten har utsett ett dataskyddsombud, se kontaktuppgifter nedan. 

Har du frågor rörande vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss:

E-postadress: registrator@ehalsomyndigheten.se eller dataskyddsombud@ehalsomyndigheten.se

Postadress: E-hälsomyndigheten
Box 913
391 29 Kalmar

Adress: Södra Långgatan 60, Kalmar

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Telefon: 0771-766 200