Nyheter

 1. Fortsatt problematiskt att överföra personuppgifter utanför EU/EES

  Verksamheter som behandlar personuppgifter – hit hör vårdgivare och apotek – ska säkerställa att behandlingen är korrekt. Den så kallade Schrems II-domen från sommaren 2020 har gjort det avsevärt svårare för personuppgiftsansvariga organisationer inom EU att föra över personuppgifter till USA och andra länder utanför EU/EES. Det tidigare skyddande ramverket för den typen av överföringar gäller inte längre.

 2. Flera nyheter på e-hälsoområdet under 2021

  Visste du att gamla apoteksfullmakter slutar gälla den 31 januari nästa år och att lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft den 1 maj? Här listar vi några viktiga datum under året 2021.

 3. Arbetar du med informationsöverföring i hälso- och sjukvården eller i socialtjänsten?

  E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bidra till att informationsöverföring mellan olika it-system sker effektivt och säkert så att information om patienter och brukare kan återanvändas där den behövs. Nu efterlyser myndigheten e-hälsospecifikationer som används i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhetssystem.

 4. Nu öppnas dörren till det digitala Europa

  Nu tas det första steget mot en gemensam digital ingång till Europa. Den nya EU-portalen Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU. Ett viktigt första steg mot ett ännu öppnare Europa.

 5. Gamla fullmakter för apoteksärenden måste ha ombudets samtycke senast den 31 januari 2021

 6. E-hälsomyndigheten förlänger dispens för SITHS-kort med tillitsnivå 2

  E-hälsomyndigheten har beslutat om dispens för SITHS-kort med tillitsnivå 2 enligt tillitsramverket för svensk e-legitimation som förlängs till den 31 mars 2021. Tiden för att uppgradera SITHS-korten förlängs nu från 31 december 2020 till den 31 mars 2021. Det här berör de system som idag använder åtkomstlösningen Säker åtkomst.

 7. Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa

  Coronapandemin har fungerat både som gas och broms på e-hälsoområdet. Det visar E-hälsomyndighetens Årsrapport 2020 som belyser digitaliseringen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Av rapporten framgår också att befintliga nationella kvalitetsregister har använts på delvis nya sätt för att följa och planera vård och omsorg.

 8. Arbetet med e-recept över landsgränser fortsätter

  Under 2020 har E-hälsomyndigheten fortsatt utvecklingsarbetet med e-recept över landsgränser. En ny rapport har lämnats till regeringen i enlighet med myndighetens regleringsbrev.

 9. Nya regler för utbyte av läkemedel hanteras gemensamt av myndigheter

  E-hälsomyndigheten har tillsammans med TLV och Läkemedelsverket, tagit fram lösningar för att utbyte av läkemedel ska tillämpas enligt ändringar i lagen om läkemedelsförmåner mm. Lösningarna beskrivs i en regeringsrapport till Socialdepartementet.

 10. Läkemedelskollen blir mer tillgänglig och användarvänlig

  E-hälsomyndigheten arbetar för att förbättra tjänsten Läkemedelskollen, som underlättar för invånare att ta del av information om sina läkemedel. Den nya versionen ska vara klar i samband med att Nationella läkemedelslistan driftsätts i maj nästa år. Läkemedelskollen är också en prioriterad tjänst i den nya genomförandeplanen för Vision e-hälsa 2025.