Nyheter

 1. Stora synergieffekter genom samverkan inom programmet Hälsa och life science

  E‑hälsa och digitaliseringen av hälso- och sjukvård är viktiga förutsättningar för att kunna nå målsättningarna med regeringens life science-strategi. Det visar en delrapport som tar upp E-hälsomyndighetens bidrag till regeringens samverkansprogram 2019–2022.

 2. Slutrapport om e-hälsostöd till kommunerna är klar

  Regeringsuppdraget Nationellt stöd till kommunerna vid införande och användning av digital teknik i socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård, presenterar en prototyp för framtida utveckling av ett nationellt e-hälsostöd. Hur ett e-hälsostöd kan se ut och vilka behov det bör fylla bygger bland annat på intervjuer med chefer och verksamhetsledare från ett flertal kommuner.

 3. Årsredovisning 2019

  En redovisning över det gångna året, den ekonomiska redovisningen och vad som har hänt kring våra regeringsuppdrag och andra mål- och återrapporteringskrav som vi har.

 4. Inbjudan till forum om digitalt vaccinationskort

  E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en förstudie om digitala vaccinationskort i Sverige. Välkommen till ett öppet forum där du får möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på vägval och lösningsalternativ.

 5. Internationella samarbeten utvecklar e-hälsa visar rapport

  E-hälsomyndigheten bedriver ett aktivt arbete för att bevaka vad som händer internationellt, samarbetar med andra länder som ligger i framkant och visar upp Sveriges arbete inom e-hälsa. Sverige är på flera sätt en förebild, samtidigt är det internationella samarbetet avgörande för att lära av andra länder. Störst prioritet har samarbetet inom EU och Norden. Det är några av slutsatserna i en rapport som E-hälsomyndigheten har tagit fram.

 6. Ny strategi för Vision e-hälsa 2025 är klar

  Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) antagit en ny strategi för genomförande av Vision e-hälsa 2025. Hur det gemensamma arbetet mellan staten och SKR ska utformas och fyra inriktningsmål tas upp.

 7. ”Nationella läkemedelslistan kommer att underlätta min vardag”

  Nationella läkemedelslistan ger patienten tillgång till samma information om sin läkemedelsbehandling som vården, omsorgen och apoteken har – oavsett var i landet patienten söker hjälp. Det skapar en större delaktighet och minskar även riskerna för missförstånd, något som Lise Lidbäck, ordförande i Neuroförbundet betonar är viktigt.

 8. Besök vår monter på MVTe-mässan

  E-hälsomyndigheten är på plats under MVTe-mässan den 21-22 januari. Kom och besök oss i vår monter eller lyssna på något av våra föredrag.

 9. Rapport om bättre tillgång till uppgifter vid försäljning av läkemedel för djur är klar

  E-hälsomyndigheten har samordnat ett regeringsuppdrag i samverkan med Läkemedelsverket och Statens jordbruksverk. I uppdraget ingår att se över vilka uppgifter som öppenvårdsapoteken bör lämna till E-hälsomyndigheten vid förskrivning och expediering av läkemedel för djur.

 10. Taket för högkostnadsskyddet höjs vid årsskiftet

  Från och med den 1 januari 2020 höjs taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 300 kronor till 2 350 kronor. Det innebär att den som handlar läkemedel på apotek, första gången efter årsskiftet, kan få betala ikapp för att hamna rätt i högkostnadstrappan.