די נאציאנאלער מעדיצינען ליסטע ווירקט אויף אייך ווי פאלגענד

איר קענט דא לייענען וועגן ווער עס קען זען וועלכע מעדיצינען זענען פארשריבן געווארן פאר אייך דורך א דאקטער און וואס איר האט שוין אפגענומען ביי אן אפטייק, ווי אויך קענט איר פארארדנען וועלכע אינפארמאציע קען געוויזן ווערן העלט קעיר און אפטייק שטאב.

איר קענט זען וועלכע מעדיצינען און אנדערע פראדוקטן איר זענט פארשריבן געווארן און איר האט אפגענומען ביים אפטייק אין די Läkemedelskollen דיגיטאלע סערוויס. אנהייבנדיג 1 מאי 2021, וועט עס זיין גרינגער צו מיטטיילן די אינפארמאציע מיט העלט קעיר פראפעסיאנאלן ווען איר זיכט באהאנדלונג. די אינפארמאציע איז אין דער נאציאנאלער מעדיצינען ליסטע רעגיסטער.

וויבאלד איר קענט נישט אפזאגן פון האבן אייערע פרעסקריפשאנס, ריפילס, און  רעקארדירט אין די נאציאנאלע מעדיצינען ליסטע, אדער האבן אייער מעדיצינען אויסגאבע מאקסימום אינפארמאציע רעגיסטרירט, מעגן נאר העלט קעיר און אפטייק שטאב וואס זענען אויטאראזירט זען די אינפארמאציע 

ווען איר באזוכט העלט קעיר

העלט קעיר פראפעסיאנאלן דארפן זיין אויטאראזירט צו זען אינפארמאציע וועגן אייערע פרעסקריפשאנס און ריפילס. זיי דארפן אויך האבן אייערע צושטימונג צו זען די אינפארמאציע. איר געבט אייערע צושטימונג צו א דאקטער, נורס, ציין דאקטער אדער אנדערע העלט קעיר פראפעסיאנאלן. אין אויסערגעווענליכע פעלער, מעגן זיי סיי ווי זען די אינפארמאציע, צום ביישפיל ווען איר זענט באוואוסטלאז און קענט נישט געבן אייער צושטימונג.

אויב איר באקומט פריער-איינגעפאקטע דאזעס, זענען אנדערע רעגולאציעס גילטיג.

אויב איר ווילט נישט געבן אייער צושטימונג

אויטאראזירטע פראפעסיאנאלן מעגן זען אויב מען האט אייך פארשריבן געווארן געוויסע מעדיצינען אין די פארגאנגענע צוויי יאר אפילו אן אייער צושטימונג. דאס איז כדי די העלט קעיר סערוויסעס זאלן גרינגער קענען אידענטיפיצירן און באהאנדלען די אומריכטיגע באנוץ פון דראגס, נארקאטיק-קלאסיפיצירטע דראגס.

 

אויב איר ווילט באהאלטן אינפארמאציע פון העלט קעיר פראפעסיאנאלן

איר האט די רעכט צו באהאלטן געוויסע פרעסקריפשאנס און ריפילס פון העלט קעיר פראפעסיאנאלן, אזוי אז אפילו מיט אייער צושטימונג, וועלן זיי נישט זען אייערע פרעסקריפשאנס און ריפילס, אבער זיי וועלן זען אז עס איז פארהאן אינפארמאציע וואס איר האט באהאלטן.

איר קענט נוצן Läkemedelskollen  צו באהאלטן א פארשרייבונג אין די נאציאנאלע מעדיצינען ליסטע אדער אויסוועלן עס צו לאזן געזען ווערן.

אפילו אויב איר באהאלט די אינפארמאציע, קענען העלטקעיר פראפעסיאנאלן עס זען אין די פאלגענדע סיטואציעס, צום ביישפיל:

  • אויב איר זענט אין אן עמערדזשענסי און קענט נישט געבן אייער צושטימונג
  • אויב איר זענט א פרי-איינגעפאקטע דאזע פאציענט
  • אויב די אינפארמאציע איז אין אייער פאציענט רעקארד – דארפט איר אויך באהאלטן די אינפארמאציע אין אייערע פאציענט רעקארדן אויב איר ווילט נישט אז העלטקיער פראפעסיאנאלן זאלן עס זען.

עס קען זיין ריזיקאליש צו באהאלטן דראג אינפארמאציע

נישט ערלויבן אייער דאקטער צו זען די אינפארמאציע וועגן אייערע מעדיצינען שאפט ריזיקעס, ווי דראגס וואס ארבעט נישט גוט מיט אדער ארבעט אנטקעגן איינער דעם אנדערן. אויב איר באהאלט פרעסקריפשאנס און ריפילס, מוזט איר אליין זאגן פאר די העלטקעיר שטאב וועגן אייערע מעדיצינען כדי זיי זאלן אייך קענען געבן גוטע און פארזיכערטע באהאנדלונג.

באהאלטן ריפילס מיט פאפירענע פרעסקריפשאנס

איר קענט באהאלטן פריערדיגע און צוקונפטיגע ריפילס אויף פאפירענע פרעסקריפשאנס כדי העלט קעיר פראפעסיאנאלן זאל זיי נישט קענען זען אין זייערע סיסטעמען.

אנהייבנדיג 1 מאי 2021, וועלן פאפירענע פרעסקריפשאנס, מיט איינצעלע אויסנאמען זיין רעגיסטרירט אין די נאציאנאלע מעדיצינען ליסטע איידער די מעדיצינען ווערן ארויסגעגעבן. צו באהאלטן די ריפילס, דארפט איר באהאלטן די אריגינעלע פרעסקריפשאן.

ווען איר באזיכט אן אפטייק

אפטייק שטאב דארפן זען אייערע פרעסקריפשאנס און ריפילס איידער זיי געבן אייך אייער מעדיצין, אבער זיי דארפן אייער צושטימונג צו זען די אורזאך פאר די באהאנדלונג אויף וואס דער פרעסקריפשאן ווערט גענוצט.

איר קענט באהאלטן די אורזאך פאר די באהאנדלונג

איר קענט באהאלטן די באהאנדלונג אורזאך אינפארמאציע אויף א פרעסקריפשאן. אויב די אפטייק שטאב פילט אז זיי דארפן זען די אורזאך פון די באהאנדלונג כדי ארויסצוגעבן אייער פראדוקט, דארפן זיי א באזונדערע צושטימונג פון אייך.

אייער פרעסקריפשאן קען ענטהאלטן סיי די אורזאך פון די באהאנדלונג און די ציל פון די באהאנדלונג. איר קענט נאר באהאלטן די אורזאך פון די באהאנדלונג אויף דער פרעסקריפשאן. אפטייק שטאב קענען נאכאלץ זען די ציל פון די באהאנדלונג.

ווען איר באראט זיך וועגן אייער דראג באנוץ

אויב אן אפטייקער וואס געבט אייך באראטונג אן ארויסגעבן עפעס, וויל זען אייער פרעסקריפשאן, איז אייער צושטימונג נויטיג. די אורזאך פאר באהאנדלונג אויף א פרעסקריפשאן ווערט קיינמאל נישט געוויזן בשעת באראטונג.

אויב איר האט באהאלטן א פרעסקריפשאן און דער פרעסקריפשאן ריפיל'ט זיך, אדער ריפיל'ט זיך אויף פאפירענע פרעסקריפשאנס, פון העלט קעיר פראפעסיאנאלן, ווערט עס אויך נישט געוויזן פאר אפטייק שטאב פאר באראטונג. אפטייק שטאב זעט נישט אז איר האט באהאלטן אינפארמאציע אין די נאציאנאלע מעדיצינען ליסטע.

איר קענט נוצן Läkemedelskollen

איר קענט זען אינפארמאציע וועגן אייערע פרעסקריפשאנס און ריפילס אין עטליכע וועגן:

אויף געדריקטע צעטלעך פון אפטייקן, אויף אנליין אפטייקן און אין די Läkemedelskollen דיגיטאלע סערוויס. איר קענט אויך באהאלטן אינפארמאציע אין Läkemedelskollen, און עס מאכן זעבאר נאכאמאל, סיי ווען.

Läkemedelskollen איז ווי א פענסטער צו דער רעגיסטער נאציאנאלער מעדיצינען ליסטע. אויב איר זענט איבער 18 און האט אן אנליין ID , קענט איר טוען די פאלגענדע אין Läkemedelskollen:

  • זען די דראגס וואס זענען פארשריבן געווארן פאר אייך, אייערע קינדער אונטער 13, אדער אייערע פעטס
  • זען וואס איר האט אפגענומען פון דעם אפטייק
  • פארוואלטן און רעגיסטרירן אויטאריזאציעס פאר אפטייק ענינים
  • זען וויפיל איר האט נאך אויסצוגעבן איידער איר גרייכט די מאקסימום
  • צוריקנעמען אבסטראקט פון די אינפארמאציע עוועילעבל וועגן אייך אין די רעגיסטרער'ס נאציאנאלער מעדיצינען ליסטע און באשעפעניש מידיצינען אפטיילונג.

איר קענט טרעפן Läkemedelskollen דורך די 1177 קעיר וועגווייזער, אדער דער אי-העלט אגענטור וועבסייט.

אויב איר קענט נישט צוקומען צו Läkemedelskollen, קענט איר זיך פארבינדן מיט די אי-העלט אגענטור צו פארלאנגען אז אינפארמאציע אין די נאציאנאלע מעדיצינען ליסטע זאל זיין באהאלטן. פולט אויס די בויגן וואס איר האט באקומען אינדערהיים און שיקט עס צוריק צו די אי-העלט אויטאריטעט. אימעיל'ט

 

registrator@ehalsomyndigheten.se אויב איר ווילט באשטעלן א בויגן. איר קענט אונז אויך רופן אויף 0771-766 200.

אינפארמאציע מעג באהאלטן ווערן פון גארדיענס און פארטרעטער

העלטקעיר פראפעסיאנאלן וואס זענען אויטאריזירט צו פרעסקרייב'ן דראגס האלטן געהיים א מינדעריעריג קינד'ס פרעסקריפשאן. די פאלגענדע אינפארמאציע מעג באהאלטן ווערן פון א מינדעריעריג קינד'ס גארדיען און פארטרעטער:

  • א פרעסקריפשאן און דער פרעסקריפשאן'ס פריערדיגע און צוקונפטיגע ריפילס
  • אלע ריפילס וואס זענען געמאכט געווארן מיט פאפירענע פרעסקריפשאנס

אינפארמאציע וואס איז באהאלטן פון גארדיענס און פארטרעטער ווערט נישט געוויזן אויף אן אפגעדרוקטן צעטל פון דער נאציאנאלע מעדיצינען ליסטע ביי אן אפטייק, אומאפהענגיג פון ווער עס וויל עס זען. דאס איז אויך גילטיג צו ענליכע אי-קאמערס פרינט-אויטס.

די עקסעס לאג ווייזט ווער עס האט געזען אייער אינפארמאציע

אויף Läkemedelskollen וועט איר טרעפן אן עקסעס לאג מיט אינפארמאציע וועגן ווען, פארוואס, און וועלכע פראפעסיאנאלע ראלע און פון וואו איינער האט געזען אינפארמאציע וועגן אייערע פרעסקריפשאנס און ריפילס.