הויכע-פרייז באשיצונג

אין שוועדן, האבן מיר עפעס וואס רופט זיך högkostnadsskydd, וואס מיינט אז פריוואטע מענטשן זענען בארעכטיגט פאר ביליגערע פרייזן פאר העלט קעיר, דענטאל קעיר, מעדיצינישע רייזעס, און מעדיצינען וואס זענען העכער א געוויסע פרייז. כדי די סיסטעם זאל ארבעטן ווען עס קומט צו מעדיצינישע פרייזן, ענטהאלט די הויכע-פרייז דאטאבעיס די אינפארמאציע וויפיל יעדע מענטש האט געצאלט.

וואס איז הויכע-פרייז באשיצונג?

הויכע-פרייז באשיצונג איז א בענעפיט וואס ווערט רעגולירט דורך די רעגירונג. די באשיצונג מיינט אז די פרייזן פון מעדיצינען ווערן פארמינערט פאר בארעכטיגטע מענטשן מיט פרעסקריפשנס וואס זענען ארויסגעגעבן געווארן אין שוועדן. איר זענט בארעכטיגט פאר די הויכע-פרייז באשיצונג אויב איר וואוינט אין שוועדן. פאר אינפארמאציע וועגן די הויכע-פרייז באשיצונג פאר מעדיצינישע און דענטאל קעיר, זעט ״פארבינדענע אינפארמאציע״.

מענטשן פון די EEA געגנט און פון שווייץ זענען אונטער געוויסע אומשטענדן בארעכטיגט פאר די הויכע-פרייז באשיצונג פראגראם ווען זיי זענען אין שוועדן. מענטשן וואס ארבעטן אין שוועדן אבער וואוינען נישט דא, זענען אויך בארעכטיגט פאר רוב טיילן פון די הויכע-פרייז באשיצונג.

אייערע קאסטן פאר פארשריבענע מעדיצינען ווערן צוביסלעך פארמינערט דורכאויס צוועלף מאנאטן. דורכאויס די צייט וועט איר קיינמאל נישט צאלן מער ווי 2,850 SEK. ווען די פולע פרייז פון די מעדיצינען פאר די דיסקאונט איז 6,994 SEK, האט איר אליין באצאלט 2,850 SEK. איר באקומט דאן א פריי-קארטל פאר די פארבליבענע פון די צוועלף מאנאטן פעריאד.

אום יאנואר 1, 2024 איז די מאקסימום סכום פון די הויכע-פרייז באשיצונג פאר מעדיצינען געשטיגן פון 2,600 SEK צו 2,850 SEK. דאס איז צוליב דעם וואס די פרייז באזע סומע איז געשטיגן פון 52,500 SEK צו 57,300 SEK ביים ענדע יאר.