Nyheter om arbetet med e-hälsospecifikationer

  1. Dialog för e-hälsa den 11 maj

    E-hälsomyndigheten bjuder in till Dialog för e-hälsa – ett forum för diskussioner om aktuella frågor som rör den digitala transformationen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Fokus denna gång är NGS-tjänsten, som innehåller e-hälsospecifikationer från kommuner, regioner, statliga myndigheter och intresseföreningar. Syftet med seminariet är att sprida kunskap om NGS-tjänsten och hur den kan användas. Målet är att medverkande aktörer ska få tillräcklig kunskap för att kunna identifiera specifikationer i den egna verksamheten, som kan tillgängliggöras i NGS-tjänsten så att andra kan nyttja dem. De som har bjudits in är statliga myndigheter och andra nationella aktörer som har någon form av informationsutbyte med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

  2. Nytt i NGS-tjänsten: Uppmärksamhetsinformation version 5.0

    Socialstyrelsen tillgängliggör nu informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation version 5.0 i NGS-tjänsten. Informationsspecifikationen innehåller en nationellt överenskommen beskrivning av information i en patientjournal som behöver uppmärksammas särskilt. Det gäller förhållanden som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård, till exempel patientens olika medicinska tillstånd och behandlingar eller överkänsligheter. Socialstyrelsen är utgivare och informationsspecifikationen innehåller flera delar, bland annat en kodverkslista. Via NGS-tjänsten hittar du länkar till dessa samt en länk till en övergripande sida där tidigare versioner av specifikationen finns. För att hitta informationen söker du på uppmärksamhetsinformation i NGS-tjänsten.

  3. Workshop med kommuner gav värdefulla insikter

    E-hälsomyndigheten har tillsammans med Kompetenscenter välfärdsteknik på SKR genomfört en workshop om dokumentation och informationsöverföring inom kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nio kommuner deltog i diskussionerna om hur kommunerna arbetar med dokumentation och informationsöverföring och vilka behov som finns inom området. Workshopen gav värdefulla insikter om hur NGS-tjänsten kan utvecklas i framtiden. Arbetet med dokumentation och informationsöverföring fortsätter i samverkan med representanter med beställarnätverket inom SKR. Vi vill ge ett stort tack till alla som deltog i workshopen.