Nationellt datautrymme för bilddiagnostik

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en förstudie för att utveckla ett statligt, nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik.

Uppdraget innebär att kartlägga och beskriva juridiska och tekniska möjligheter och hinder för att genomföra ett hälsodatautrymme i Sverige.

E-hälsomyndigheten ska föreslå en eller flera piloter för ett statligt, nationellt hälsodatautrymme som i ett första skede kan användas för delning av bilddiagnostikdata inom området mammografi.

Så fungerar det idag

Bilddiagnostik är en sammanfattande benämning på medicinsk verksamhet som använder bilder i diagnostiskt syfte.

I Sverige finns idag ingen nationell samordning inom bilddiagnostik. Det innebär att det är svårt att dela data för såväl primäranvändning (såsom hälso- och sjukvård, i detta fallet diagnostik) som sekundäranvändning, till exempel inom forskning, undervisning och tillsyn.

Genom att tillgängliggöra data nationellt går det att skapa bättre förutsättningar för behandling och diagnostik och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft på AI-området.

Ett nationellt datautrymme, inte bara för bilddiagnostik, skulle ge en ökad tillgänglighet och ökad användning av hälsodata. Sammantaget skulle ett sådant datautrymme bidra till ökad patientnytta, innovation och utvecklad konkurrenskraft.

Tidplan och slutrapport

Uppdraget delredovisades den 1 oktober 2021, den 1 mars 2022 samt den 1 oktober 2022. En slutrapport lämnades till regeringen den 1 december 2022. 

I slutrapporten föreslår E-hälsomyndigheten en datadelningstjänst för vårdgivare, forskare och patienter samt ett patientdataindex för att söka och hitta relevanta data. Läs mer i rapporten under Relaterad information.