Bilddiagnostik

E-hälsomyndigheten fick i juli 2021 uppdraget att genomföra en förstudie för att utveckla ett statligt, nationellt datautrymme för hälsodata inom bilddiagnostik.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheten kartlägga och beskriva bland annat juridiska och tekniska möjligheter och hinder för att genomföra ett sådant hälsodatautrymme i Sverige. E-hälsomyndigheten ska föreslå en eller flera piloter för ett statligt, nationellt hälsodatautrymme som i ett första skede kan användas för delning av bilddiagnostikdata inom området mammografi.

Så fungerar det idag

Bilddiagnostik är en sammanfattande benämning på medicinsk verksamhet som använder bilder i diagnostiskt syfte. I Sverige finns idag ingen nationell samordning inom bilddiagnostik.

Det innebär att det är svårt att dela data idag för sekundäranvändning, som till exempel forskning, undervisning och tillsyn. Svårigheterna är främst av legal karaktär och inte av teknisk.

Genom att tillgängliggöra data nationellt inom bilddiagnostik går det att skapa bättre förutsättningar för behandling och diagnostik och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft på AI-området. Ett nationellt datautrymme skulle ge ökad tillgänglighet och ökad användning av hälsodata vilket i sin tur bidrar till ökad patientnytta, innovation och utvecklad konkurrenskraft.

Tidplan

Uppdraget delredovisades den 1 oktober 2021 samt den 1 mars 2022. Delredovisning 3 ska vara klar den 1 oktober 2022. En slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 1 december 2022.