Utbyte av läkemedel

Här hittar du praktisk information om hur uppgifter om läkemedelsförmån och smittskydd förmedlas från vårdgivare till apotek. Innehållet på den här sidan riktar sig främst till dig som är förskrivare eller farmaceut.

Lagen (2002:16) om läkemedelsförmåner m.m. har ändrats och utbyte av läkemedel får från den 2 juni 2020 ske i fler situationer än tidigare. Det innebär bland annat att apotek ska erbjuda patienterna utbyte även av ett förskrivet läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt utbytbart läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna.

Regelverket innebär att de uppgifter som ska anges vid förskrivning behöver vara tydliga, så att det framgår för farmaceuten på apoteket om det förskrivna läkemedlet ska bytas ut eller inte. Information om vad som ska anges vid förskrivning finns i Läkemedelsverkets föreskrifter. 

Förmedla uppgifter från vård till apotek 

I nuvarande e-recept finns inte plats för samtliga uppgifter som förskrivare, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter, ska ta ställning till och ange vid förskrivning. I apoteks‑ och vårdinformationssystem som anpassas till Nationella läkemedelslistan kommer det att finnas systemstöd för att strukturerat förmedla dessa uppgifter i e‑receptet.

Övergångslösning

Innan alla apoteks- och vårdinformationssystem är anslutna till Nationella läkemedelslistan, finns en övergångslösning så att uppgifter om läkemedelsförmån och smittskydd kan förmedlas från vård till apotek.

Övergångslösning för dig som är förskrivare

Innan det vårdinformationssystem som du använder vid förskrivning, är anslutet till Nationella läkemedelslistan, använder du övergångslösningen som innebär att du på receptet:

  • Anger uppgiften med eller utan förmån, vilket avser om patienten är en förmånsberättigad person eller inte.
  • Vid förskrivning av läkemedel med förmånsbegränsning, anger du i doseringstexten om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte.
  • Om läkemedlet ska lämnas ut kostnadsfritt i enlighet med smittskyddslagen, anger du det i doseringstexten på samma sätt som tidigare. 
     

När ditt vårdinformationssystem, är anslutet till den Nationella läkemedelslistan kommer det att finnas systemstöd för att fylla i uppgifterna i ett strukturerat format vid förskrivning.

Övergångslösning för dig som är farmaceut

  • Under övergångslösningen avser med eller utan förmån (R/U) på receptet, om patienten är en förmånsberättigad person eller inte.
  • Uppgift om förutsättning för förmån är uppfyllda eller inte för förmånsbegränsade läkemedel ska finnas i doseringstexten. Om uppgift om förutsättningar för förmån saknas på recept för förmånsbegränsade läkemedel, får du under övergångslösningen utgå från att förutsättningarna är uppfyllda. 
     

Utbytestjänsten är uppdaterad för att hantera de nya reglerna för utbyte.