E-hälsomyndigheten ser möjligheter med sammanhållen journalföring

Hur kan sammanhållen journalföring nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, i hela landet och av alla vårdgivare? E-hälsomyndigheten föreslår olika åtgärder för att stärka informationsutbytet så att individer ska kunna få en mer sammanhängande och god vård och omsorg.

uppmärksamhets­information

Det är sedan länge möjligt att genom sammanhållen journalföring utbyta information inom hälso- och sjukvården, men regeringen har bedömt att möjligheten inte nyttjas i tillräckligt stor utsträckning.

E‑hälsomyndigheten har på regeringens uppdrag analyserat och föreslagit hur sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt i vården och i omsorgen – i hela landet och av alla vårdgivare.

Utmaningarna som beskrivs i rapporten beror bara delvis på tekniska hinder.  Istället är det frågor kopplade till organisatorisk hemvist, ekonomiska möjligheter, rättsliga konstruktioner och den egna förmågan att ingå i ett frivilligt system för elektroniskt informationsutbyte som leder till problem.

– De möjligheter som faktiskt finns behöver användas mer. På kort sikt handlar det om att stödja vård- och omsorgsgivare att dela uppgifter med varandra på ett effektivt och säkert sätt, säger Max Herulf, läkare och utredare på E‑hälsomyndigheten.

Förslag för att främja informationsutbyte

E-hälsomyndigheten ger ett antal förslag, varav vissa kan genomföras inom ramen för befintlig lagstiftning. Dessa kan på kortare sikt bidra till ökad digitaliseringstakt och att sammanhållen journalföring används i större utsträckning. Dessutom ger E‑hälsomyndigheten ytterligare förslag som sträcker sig bortom dagens lagstiftning.

– På sikt bör det vara obligatoriskt för aktörerna att tillgängliggöra åtminstone vissa prioriterade informationsmängder, något som kräver författningsändringar, säger Max Herulf.

E-hälsomyndigheten föreslår också att staten på sikt tillhandahåller infrastruktur för patientöversikter även för aktörer som i dag inte är anslutna till befintlig infrastruktur.

– För vårdens och omsorgens medarbetare är det avgörande att informationen som visas i en patientöversikt innehåller all relevant information. I vissa situationer kan tillgången till vissa uppgifter vara helt avgörande, säger Max Herulf.

Fakta om sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. Syftet är att en vårdgivare ska kunna ta del av en specifik individs sjukvårdsdata i en aktuell vårdsituation.

Sammanhållen journalföring ger vårdgivare som behandlar en patient möjlighet att ta del av patientuppgifter som skapats och finns hos andra vårdgivare trots den sekretess som normalt gäller mellan vårdgivare.

Läs mer om sammanhållen journalföring och ta del av rapporten


Fler nyheter

Du som läst "E-hälsomyndigheten ser möjligheter med sammanhållen journalföring" kanske också är intresserad av dessa nyheter: