error

Driftinformation

E-hälsomyndighetens driftleverantör har störningar som påverkar recepttjänsten. Just nu kan det kan ta lite längre tid att hämta ut läkemedel på apotek.

Mer om störningarna i recepttjänsten

Sammanhållen journalföring

E-hälsomyndigheten fick i april 2021 uppdraget att analysera och föreslå hur de legala möjligheterna till sammanhållen journalföring kan nyttjas i så stor utsträckning som möjligt i vården och i omsorgen – i hela landet och av alla vårdgivare. Sammanhållen journalföring ger vårdgivare som behandlar en patient möjlighet att ta del av patientuppgifter som skapats och finns hos andra vårdgivare trots den sekretess som normalt gäller mellan vårdgivare.

Möjligheten finns redan

Det finns idag ett stort behov av informationsförsörjning som också kommer att öka med förändrad demografi, en ökad livslängd och fler kroniskt sjuka patienter. God informationsförsörjning är en grundförutsättning för framtidens vård och omsorg. Enligt lag är det redan möjligt att ha sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvården.

Men sammanhållen journalföring, antingen genom NPÖ (Nationell patientöversikt) eller genom att använda samma journalsystem, nyttjas inte i tillräckligt stor utsträckning idag. När sammanhållen journalföring inte nyttjas riskerar det bland annat att leda till patientsäkerhetsproblem och en vårdprocess som inte är sammanhållen.

Slutrapport överlämnad

E-hälsomyndigheten redovisade en delrapport den 1 oktober 2021 och en slutrapport överlämnades till regeringen i februari 2022.

E-hälsomyndigheten har kommit fram till att sammanhållen journalföring är en lämplig konstruktion som gör det möjligt för vårdgivare att dela information sinsemellan när man har gemensamma patienter. Men det finns utmaningar som behöver åtgärdas för att fler patienter ska kunna få en sammanhängande och god vård och omsorg.

E-hälsomyndigheten ger i slutrapporten ett antal förslag. Vissa kan genomföras inom ramen för befintlig lagstiftning medan andra kräver författningsändringar. Läs mer i slutrapporten nedan.