Digitala tjänster allt vanligare i hälso- och sjukvården men används mest av yngre

E-hälsomyndigheten undersöker i samarbete med Statistikmyndigheten SCB invånarnas syn på digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Resultaten från den senaste mätningen visar att invånarna har accepterat digitala tjänster inom hälso- och sjukvård.

en äldre kvinnor sitter framför en dator

För flera digitala tjänster inom hälso- och sjukvård har användningen ökat jämfört med 2019. Majoriteten av invånarna (65 procent) är positiva till att sköta sin hälsa, vård och omsorg digitalt.

– Vi vill samla kunskap om invånarnas användning av och inställning till digitala tjänster inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det ger viktiga insikter till den fortsatta utvecklingen av digitala tjänster inom dessa områden, säger Annemieke Ålenius, avdelningschef på E-hälsomyndigheten.

Bland befolkningen är det vanligast att söka information om sjukdom eller behandling (74 procent). Sedan följer att boka eller av/omboka en tid för ett vårdbesök (58 procent) och att kommunicera skriftligt med vårdpersonalen (33 procent).

Andelen invånare som har sökt information, haft videomöte med vårdpersonal och skickat mätvärden digitalt till hälso- och sjukvården har ökat sedan 2019, medan andelen invånare som fört hälso-, tränings-, eller kostdagbok digitalt har minskat.

Digitala tjänster är ett stöd

Majoriteten av invånarna upplever att det finns fördelar med att använda digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Över 60 procent uppger att tjänsterna ger stöd i att hantera den egna hälsan och att digitala möten ersätter deras fysiska möten med hälso- och sjukvården.

– Med digitala tjänster kan individen få mer kunskap om sin egen hälsa och även få tillgång till vård oberoende av tid och plats, men visst finns det utmaningar, säger Annemieke Ålenius.

Till exempel använder alla inte digitala tjänster och det finns också skillnader i vilka som använder olika tjänster. Närmare var fjärde invånare (24 procent) tycker att utbudet av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården inte möter deras behov. Nästan var femte invånare (17 procent) uppger att tjänsterna är svåra att använda.

– Framför allt bland äldre över 75 år är det vanligt att inte ta del av vård och omsorg som erbjuds digitalt. Dessutom visar undersökningen att få invånare använder digitala tjänster inom socialtjänst, men orsakerna till det behöver undersökas närmare, säger Annemieke Ålenius.

Om invånarundersökningen 2021

E-hälsomyndigheten genomförde en enkätundersökning bland invånarna i Sverige under augusti till oktober 2021. Syftet är att följa utvecklingen av digitala tjänster i Sverige samt se skillnader utifrån olika bakgrundsfaktorer, till exempel region, kön och ålder.

Enkäten skickades ut till 15 000 slumpmässigt utvalda invånare i Sverige som ombads svara på frågorna via postenkät eller webbformulär. Svarsfrekvensen var 32,5 procent. En liknande invånarundersökningen genomfördes 2019.

Läs mer i rapporten

Läs mer om Vision e-hälsa


Fler nyheter

Du som läst "Digitala tjänster allt vanligare i hälso- och sjukvården men används mest av yngre" kanske också är intresserad av dessa nyheter: