Vision e-hälsa 2025

Den nationella strategin för e-hälsa heter Vision e-hälsa 2025. Det är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Enligt visionen ska Sverige vara bäst i världen på att ta tillvara på e-hälsans och digitaliseringens möjligheter till år 2025.

Gemensam vision – gemensam kraftsamling

Den gemensamma visionen är att:

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Syftet är att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Men också att utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

För att visionen ska bli verklighet krävs det att myndigheter, regioner, kommuner, näringsliv, akademi och idéburna organisationer arbetar tillsammans. 

Film om Vision e-hälsa 2025

Nyckelområden inom e-hälsa

För att Sverige ska bli bäst på att möjliggöra en hållbar förnyelse av socialtjänsten och hälso- och sjukvården med stöd av digitalisering, behöver vissa grundläggande förutsättningar finnas på plats. Det finns tre nyckelområden:

  • Regelverk. De lagar och föreskrifter som är styrande för verksamheterna ska säkra den enskildes rättigheter och intressen.
  • Enhetligare begreppsanvändning. Koder, begrepp, termer och strukturer som används ska vara enhetliga. Det ska möjliggöra det informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet.
  • Standarder. Tekniska standarder är en förutsättning för interoperabilitet mellan olika aktörer. Interoperabilitet är förmågan hos system att dela information och kunskap med andra system.

Dessa områden kräver samlat nationellt arbete, långsiktighet, uthållighet och förutsebarhet.

Strategi för 2020–2022

I strategin för 2020–2022 finns fyra inriktningsmål:

Samordningskansli för e-hälsofrågor

Som ett stöd i arbetet med visionen finns ett samordningskansli som E‑hälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen, bemannar tillsammans med SKR. Kansliet stöttar den gemensamma styr- och samverkansorganisationen med bland annat omvärldsbevakning och beslutsunderlag.

E-hälsomyndighetens ansvarar också för att följa upp arbetet med Vision e‑hälsa 2025. Uppföljningen redovisas i form av en årlig rapport till regeringen.