NGS_ tjansten_ny.png

Nationella gemensamma    e-hälso- specifikationer

En viktig förutsättning för digitaliseringen av vård och omsorg, är att information entydigt och säkert kan utbytas inom och mellan olika aktörer och system. En grund för standardiserad och strukturerad information är att använda gemensamma termer och begrepp, som finns beskrivna i e-hälsospecifikationer. Här kan du som arbetar med informationsutbyte inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, följa E-hälsomyndighetens arbete för att främja tillgången till och användandet av e-hälso-specifikationer.


E-hälsospecifikationer behövs för att olika system ska kunna kommunicera med varandra

När it system utbyter standardiserad och strukturerad information om individen ökar säkerheten för patienter och brukare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Informationen kan enklare återanvändas där den behövs, vilket minskar dubbeldokumentation. Rapportering och jämförelse av hälsodata blir enklare och mer tillförlitlig och det underlättar även i forskningssammanhang.

Vägen till nationella gemensamma e‑hälsospecifikationer, NGS

E-hälsomyndigheten arbetar tillsammans med berörda aktörer, med att utveckla en process för att bedöma e‑hälsospecifikationer av nationellt intresse. Dessa specifikationer blir tillförlitliga och får status som nationella gemensamma e-hälsospecifikationer, NGS:er.

Att tillämpa nationella och gemensamma e‑hälsospecifikationer kommer att underlätta utveckling av digitala tjänster och informationssystem. Redan i dag finns nationella tjänster vars e-hälsospecifikationer kan komma att få status som NGS, som till exempel e-recept och inrapportering till patient- och hälsodataregistret.

Kompetenscentrum ger råd och stöd

I syfte att förbättra informationsutbytet inom och mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst, bygger E-hälsomyndighetens ett kompetenscentrum för att samla kunskap, samordna utveckling och främja användande av e‑hälsospecifikationer i Sverige. På kompetenscentrum arbetar personer med kunskap inom informatik, socialtjänst, hälso- och sjukvård och med gedigen verksamhetskompetens.

NGS-tjänsten en digital katalog 

Från oktober 2021 finns NGS-tjänsten, en katalog med uppgifter om e-hälsospecifikationer. Tjänsten underlättar för dig som arbetar med att beställa, utveckla och förvalta it-system  att hitta information om de e-hälsospecifikationer du har behov av.  


Kompetenscentrum och NGS-tjänsten ingår i E hälsomyndighetens tjänster för aktörer inom vård, omsorg och apotek och är resultat av regeringsuppdraget: Att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, S2019/01521/FS. 

I regeringsuppdraget har E-hälsomyndigheten, samverkat med myndigheter, aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, organisationer inom standardiseringsområdet och med it-systemleverantörer och aktörer inom Vision e-hälsa 2025.