Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst

En nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst är en del i regeringens arbete med att skapa en nationell vårdförmedling för att korta köer inom hälso- och sjukvården. E-hälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram och tillhandahålla en digital tjänst, en katalog över samtliga vårdgivare och utförare av socialtjänst i Sverige.

Katalogen samlar uppgifter på ett ställe

Den nationella katalogen över vårdgivare och utförare av socialtjänst har flera syften. Till en början ska katalogen göra det möjligt med ett nationellt vårdsöksystem för nationell vårdförmedling.

I dag är uppgifter om vårdgivare och utförare spridda i flera olika register och kataloger. Kommande nationella katalog ska tillhandahålla befintliga informationsmängder samt de uppgifter som saknas i dag. Det kan handla om uppgifter som: huvudman, organisation, driftsform, verksamheternas innehåll och målgrupper. Katalogen ska vara skalbar och på sikt innehålla mer information som till exempel vårdutbud, tandläkare och apotek.

Arbetet med att ta fram katalogen utgår från de behov som regioner, kommuner, statliga myndigheter och övriga vårdaktörer har, med hänsyn tagen till den infrastruktur som redan finns i hälso- och sjukvård och socialtjänst. I utvecklingen av katalogen ska även hänsyn tas till utvecklingen inom Ena - Sveriges digitala infrastruktur.

Myndigheter, aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt andra berörda ska ges tillgång till informationen i katalogen. I de fall katalogen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, ska en analys göras om hur uppgifterna kan ingå i katalogen och vilket skydd uppgifterna i så fall bör ges.

Ett uppdrag i bred samverkan

Under arbetet med att ta fram en nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst, ska E-hälsomyndigheten samverka med följande aktörer: Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet, Myndigheten för digitalisering, Statistiska centralbyrån, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Inera, regioner, kommuner och privata aktörer.

Uppdraget rapporteras stegvis

E-hälsomyndigheten delredovisar uppdraget senast den 15 december 2023 och den 30 juni 2024.

Senast den 30 april 2025 ska den första release av tjänsten vara klar.