Nationellt arbete för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att bygga upp en nationell funktion för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg. I korthet innebär interoperabilitet att göra det möjligt att dela data.

Med ökad möjlighet att dela data kan dubbeldokumentation minska och med tillgång till kvalitativa data frigörs tid för vård- och omsorgsprofessioner. Samtidigt som Sveriges beredskap vid en kris ökar när data enklare kan delas och sammanställas.

Nationell funktion för interoperabilitet

Den nationella funktionen för interoperabilitet är en viktig del i det arbetet som pågår med att utveckla den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården.

Konkret ska den nationella funktionen för interoperabilitet identifiera prioriterade områden för standardisering i sektorn och underlätta framtagning och användning av implementationsnära specifikationer.

Funktionen består av:

  • Samordnande verksamhet inom E-hälsomyndigheten.
  • Nationellt råd för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg.
  • Operativa arbetsgrupper med deltagare från sektorns olika aktörer.

Nationellt råd för interoperabilitet

E-hälsomyndigheten bjuder nu in till ett nationellt råd för interoperabilitet med bred representation från aktörer i hälso- och sjukvårdssektorn. Rådet ska identifiera och prioritera nationella behov av standardisering och ta fram en plan för att realisera de prioriterade behoven.

E-hälsomyndigheten samordnar och planerar rådets arbete. Rådet kommer att bestå av deltagare från: myndigheter, regioner och kommuner, privata vårdgivare, standardiseringsorganisationer, akademi, branschorganisationer och professionsorganisationer.

Deltagare i rådet ska ha lång erfarenhet av arbete med standardisering och lösningar för interoperabilitet i sektorn.

Arbetet i rådet kommer att ledas av ordförande för rådet Annemieke Ålenius, senior rådgivare på E-hälsomyndigheten. 

Interoperabilitet – förmåga att samverka

Interoperabilitet handlar om förmågan hos system, organisationer eller verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att följa överenskomna regler.

Om specifikationer

Implementationsnära specifikationer syftar till att definiera och strukturera hur data lagras i it-system samt hur data kommuniceras mellan olika it-system. Specifikationerna är beskrivningar som är detaljerade och strukturerade på en nivå som gör dem redo för implementation i it-system. Vid utformningen av implementationsnära specifikationer är alla aspekter av interoperabilitet lika viktiga och ska beaktas:

  • juridiska,
  • organisatoriska,
  • semantiska,
  • tekniska.


För framtagande av implementationsnära specifikationer, kommer olika operativa arbetsgrupper att tillsättas med deltagare från sektorns aktörer.