Grunddatadomän Hälsa, vård och omsorg

Data är en värdefull tillgång för många verksamheter. Med en grunddatadomän inom hälsa, vård och omsorg blir hantering av information mer enhetlig och samordnad. En grunddatadomän gör det enklare att hitta, utbyta och återanvända data effektivt och säkert, vilket sparar tid och kostnader för samhället.

Utveckling i samverkan

E-hälsomyndigheten är ansvarig för att samordna utvecklingen av en grunddatadomän inom sektorn hälsa, vård och omsorg. Det gör vi på uppdrag av regeringen som en del i att bygga Ena – Sveriges digitala infrastruktur. Myndigheten för digital förvaltning, (Digg) leder arbetet med Ena. 

Stegvis utveckling

Grunddatadomänen startar med information om grunddata som: organisationer, tjänster, produkter eller personal i hälsa, vård och omsorg.

Vi samverkar med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Sveriges regioner och kommuner (SKR) samt Inera. Utvecklingen av grunddatadomänen handlar om att: 

 • Föreslå vilka regler som ska gälla för att identifiera och strukturera data som är nationella grunddata inom sektorn.
 • Undersöka förutsättningar för styrning och samverkan inom grunddatadomänen.
 • Ta fram en strategisk plan för grunddatadomänens utveckling. 


Under år 2023 presenteras de första förslagen som skickas ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer.

Grunddatadomän är en slags vägvisare

Syfte med en grunddatadomän är att bidra till ett mer effektivt och standardiserat utbyte av samhällsviktiga data. Det går att beskriva grunddatadomänen som en vägvisare som pekar ut var information finns. Det gör den genom att dela in information, gruppera och beskriva nationella grunddata som hänger ihop inom hälsa, vård och omsorg.

Med en grunddatadomän blir det enklare att hitta data, få hjälp med att förstå, använda och dela nationella grunddata. Grunddatadomänen gör det möjligt att återanvända nationella grunddata när exempelvis nya digitala tjänster utvecklas. Detta leder till ökad kvalitet i data och gör att samhället sparar tid och kostnader.

Nationella grunddata

Nationella grunddata är strukturerad, maskinläsbar information som är kombinerbar, möjlig att beskriva och går att behandla på ett säkert sätt.
För att de data som utbyts inom offentlig förvaltning ska vara korrekta och tillgängliga finns ett nationellt ramverk framtaget inom Ena. Ramverket består av egenskaper, principer och riktlinjer.

Egenskaper för nationella grunddata är att de:

 • produceras av offentliga aktörer
 • används av flera konsumenter
 • är viktiga i samhället
 • följer överenskomna regler. 


Principer och riktlinjer för nationella grunddata är att de:

 • ger samhällsnytta
 • kan nyttjas effektivt och enkelt
 • stödjer ”en uppgift en gång”
 • följer fastställda krav
 • är kombinerbara
 • kan beskrivas
 • behandlar data på ett säkert sätt.

Ena – Sveriges digitala infrastruktur

För att utbyta information på ett effektivt och säkert sätt mellan och med offentliga aktörer, etableras nu Ena – Sveriges gemensamma digitala infrastruktur. Istället för att varje offentlig aktör utvecklar egna lösningar, byggs en infrastruktur som kan användas för att lösa gemensamma behov. Vissa delar i den digitala infrastrukturen används redan av många i dag, som till exempel digital post och e-legitimationer.