Förslag till färdplan för en nationell digital infrastruktur för vården

I juni 2023 fick E-hälsomyndigheten regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till en färdplan för genomförandet av en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården samt tandvården.

Patientsäkerheten ökar och arbetet blir enklare

En utgångspunkt för uppdraget är att staten ska ta ett större ansvar än i dag för vårdens digitala infrastruktur. En annan utgångspunkt är att den nationella digitala infrastrukturen för hälso- och sjukvården ska ersätta och komplettera regionernas befintliga struktur på området.

Målet är att hälsodata ska bli tillgänglig i hela vårdkedjan. Det gäller överallt oavsett vem som är huvudman, som kommunal vård, regional sjukvård och tandvård. Infrastrukturen ska bidra till att rätt information finns lätt tillgänglig i varje vårdsituation. Därigenom ska patientsäkerheten bli högre samtidigt som arbetet ska bli enklare för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

I uppdraget ingår också att analysera hur infrastrukturen ska förhålla sig till dagens infrastruktur, som till stor del ägs av Inera. Dessutom ska E-hälsomyndigheten väga in dagens och framtidens EU-lagstiftning på området, exempelvis förordningen om ett europeiskt hälsodataområde (EHDS).

Dialog ska föras med en rad aktörer

Under arbetet med regeringsuppdraget ska E-hälsomyndigheten föra dialog med en rad aktörer som andra myndigheter, regioner, kommuner, privata vårdgivare, universitet och högskolor, branschorganisationer, it-leverantörer samt organisationen Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Redovisning sker i två steg

E-hälsomyndigheten delredovisade uppdraget den 29 september 2023. Slutredovisningen lämnades den 12 april 2024.