Statligt digitalt stöd för fysisk aktivitet på recept (FaR)

E-hälsomyndigheten har regeringens uppdrag att föreslå ett statligt digitalt stöd för fysisk aktivitet på recept, FaR.

I förstudien ska E-hälsomyndigheten undersöka och lämna kostnadseffektiva samt ändamålsenliga förslag för ett statligt digitalt stöd av FaR. Syftet är att stödja:

  • en ökad ordination, 
  • möjliggöra uppföljning,
  • samt att främja ökad följsamhet till ordinerade FaR.

En svensk metod

Fysisk aktivitet främjar en god hälsa, men är också viktigt för att förebygga och behandla sjukdomar. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är ett konkret verktyg för hälso- och sjukvården att använda för att främja fysisk aktivitet i befolkningen. Det är en metod som har utvecklats i Sverige och som idag finns i flera länder.

Genom olika EU-projekt som letts av Folkhälsomyndigheten har den svenska modellen implementerats och utvärderats. Resultaten är goda när det gäller beteendeförändring och ökad fysisk aktivitet bland patienter. FaR är en del av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor [1]  som just nu genomgår en översyn med planerad publicering under år 2024.

Genom FaR blir den fysiska aktiviteten en del av behandlingen och anpassas till patientens individuella förutsättningar och önskemål. Kunskapsstödet FYSS utgör grund för ordinationen.

Samarbetar med andra

E-hälsomyndighetens uppdrag är ett av tre regeringsuppdrag med syftet att användningen av FaR ska öka och bli mer likvärdig över landet. I uppdraget samarbetar E-hälsomyndigheten med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt med Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA, som ansvarar för de två andra uppdragen.

Genom myndigheternas gemensamma arbete i
FaR-uppdragen och samarbetet med regioner, vårdgivare, professioner, leverantörer och patienter, har vi samma mål – ett digitalt stöd som ger förutsättning för jämlik ordination av fysisk aktivitet till patienter.

Tidplan och slutrapport

E-hälsomyndighetens uppdrag delredovisades till Socialdepartementet den 1 oktober 2023 (se rapport till höger). Slutredovisningen har flyttats fram från den 29 februari till den 31 maj 2024.