Vårt uppdrag

E-hälsomyndigheten samordnar regeringens satsningar på e-hälsa och följer utvecklingen inom e-hälsoområdet nationellt och internationellt. Vi ansvarar också för register och it-funktioner som privatpersoner, vårdgivare och apotek använder. Som statlig myndighet är det riksdagen och regeringen som bestämmer vilken inriktning vi ska ha.

Instruktion och regleringsbrev

I instruktionen beskrivs hur myndigheten ska styras och vara organiserad. I det årliga regleringsbrevet får E-hälsomyndighetens förutsättningar för sin verksamhet från regeringen.

Andra uppdrag från regeringen

Utöver regleringsbrevet får E-hälsomyndigheten löpande uppdrag inom vårt verksamhetsområde från regeringen. Vi får även möjlighet att lämna synpunkter på regeringens och andra myndigheters förslag till nya och ändrade regler.

Vision e-hälsa 2025

Vi arbetar för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet. Visionen är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner. Målet är att Sverige år 2025  ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.