E‑hälsomyndigheten föreslår sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister

Nu har E‑hälsomyndigheten slutredovisat förstudien om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I slutrapporten finns flera förslag som förväntas bidra till en mer sammanhållen digital infrastruktur för kvalitetsregister och som även kan komma till bredare användning inom hälsa, vård, omsorg och för forskning.

I slutrapporten föreslår E‑hälsomyndigheten att myndigheten, i samverkan med berörda aktörer, etablerar och ansvarar för en nationell funktion för interoperabilitet inom hälsa, vård och omsorg.

– Funktionen ska främja arbetet med att ta fram och öka användningen av gemensamma specifikationer.  En ökad användning av gemensamma specifikationer är en förutsättning för automatisk överföring av information till kvalitetsregistren och minskad manuell administration, säger Rodabe Alavi, utredare och ansvarig uppdragsledare på E-hälsomyndigheten.

Effektiv överföring av information

E‑hälsomyndigheten föreslår även en statlig nationell interoperabilitetslösning. Lösningen ska bygga på internationella standarder och erbjuda olika tekniska tjänster inom hälsa, vård och omsorg. Bland annat ska den säkra och effektivisera den automatiska överföringen av information från vårdens it-system till kvalitetsregistrens tekniska plattformar.

I dag finns det 17 skilda registerplattformar vilket försvårar sammankoppling mellan olika it-system. E‑hälsomyndigheten föreslår därför en statlig nationell registerplattform med tillhörande verksamhetsstöd. Förslaget väntas öka graden av standardisering och ge lägre kostnader över tid.

När det gäller förslagen om en statlig nationell registerplattform och interoperabilitetslösning så är de omfattande. Det finns frågor som inte har varit möjliga att svara på inom ramen för förstudien. Därför föreslår E-hälsomyndigheten även att myndigheten får i uppdrag att arbeta vidare med de frågorna tillsammans med berörda aktörer.