Pandemin har påverkat den digitala utvecklingen på olika sätt

Pandemin har både accelererat och bromsat utvecklingen inom e-hälsa under 2021. E-hälsomyndighetens årliga uppföljningsrapport av den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst beskriver därmed en fortsatt trend från 2020. Uppföljningen är ett regeringsuppdrag och ett led i arbetet med Vision e-hälsa 2025.

bild

En viktig förutsättning för arbetet med att uppnå målen i Vision e-hälsa 2025 är att befolkningen har tillgång till och vill använda digital utrustning och digitala tjänster. Tillgången till internet är relativt hög i Sverige jämfört med flera andra EU-länder. Under förra året ökade andelen som har e-legitimation i alla åldersgrupper. Men det är fortfarande många äldre som saknar e-legitimation.

Digitala kontaktvägar används alltmer

Under pandemin har digitala kontaktvägar börjat användas i större utsträckning. Exempelvis har andelen kommuner som erbjuder nattillsyn med digital teknik hemma hos äldre ökat. Med en trygghetskamera kan omsorgspersonalen göra tillsyn utan att besöka personen i fråga.

Samtidigt har it-projekt och satsningar bromsats eftersom resurser i stället har behövts inom den kliniska verksamheten i hälso- och sjukvården.

Rapporten bygger på data för år 2021 från myndigheter och andra nationella och internationella organisationer. Uppföljningen är gjord utifrån ett indikatorbaserat ramverk för Vision e-hälsa 2025 som E-hälsomyndigheten har utvecklat.

Uppföljningsrapporten Vision e-hälsa 2025 – för år 2021