گواهی‌ کووید، سفر و شرکت در رویدادها را تسهیل میکند

گواهی کووید نشان می دهد که شما علیه کووید-19 واکسینه شده اید، آزمایش شما منفی بوده یا از کووید-19 بهبود یافته اید. در سرویس Covidbevis.se می توانید گواهی واکسیناسیون دریافت کنید. در زیر اطلاعاتی در مورد سه گواهی مختلف پیدا خواهید کرد.

This information has been produced with financial support of the European Union. Its contents are the responsibility of the Swedish eHealth Agency and do not necessarily reflect the views of the European Union.