Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 6.0 får status som NGS

Den nya versionen av Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation finns nu tillgänglig i NGS-tjänsten. Version 6.0 har genomgått NGS-bedömning och bedöms uppfylla kriterierna för att få status NGS.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation 5.0 har tidigare bedömts vara en nationell och gemensam e-hälsospecifikation (NGS) efter genomförd öppen remiss. Då förändringarna i den nya versionen inte är så stora att de motiverar en ny remiss har Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten tillsammans gjort en förnyad bedömning. Beslutet om status som NGS grundar sig på den.

Följande förändringar har skett i denna version:

  • Datatyper och kardinalitet visas för samtliga attribut i informationsmodellen.
  • De tillämpade objekten läkemedelsnamn och läkemedelsform är borttagna. De ersätts av klartexten i attributet produkt-id i klassen Läkemedelsprodukt.
  • Tidsattributen för förekomst av smittsam sjukdom och förekomst av smittämne har uppdaterats för att möjliggöra antingen en tidsstämpel eller ett tidsintervall.
  • Tidattributet för aktiviteten Transplantation, Implantation och Avlägsnande av implantat har utökats för att tillåta både tidsstämpel och tidsintervall som datatyp. Tidsintervall anges för att dokumentera den tidsperiod som det kirurgiska ingreppet pågick.
  • Attributet visshetsgrad tillåter endast koden misstänkt. Om visshetsgrad inte anges tolkas detta som att observationen antas fastställd.

Utöver ändringar i informationsspecifikationen finns det även en ny version av de tillhörande kodverksurvalen i bilaga Kodverkslista. Dessa förändringar redovisas i en separat flik ”Ändringar” i excelfilen.