Distribution av läkemedelsförmånen

Distributionen av läkemedelsförmånen hanteras och koordineras av oss för att effektivisera administrationen och förenkla hanteringen för såväl apoteksaktörer som regioner.

Rapportera

När ett apotek utför receptexpeditioner betalar slutkunden för läkemedlet i enlighet med högkostnadsskyddet. Resterande belopp, förmånsersättningarna, betalas ut retroaktivt till apoteksaktörerna från regionerna via E-hälsomyndigheten.

Apoteksaktörer behöver dagligen rapportera in sina försäljningsbelopp inom förmånssystemet till oss. Utifrån dessa belopp sammanställer vi ett förmånsunderlag till regionerna, oavsett säljande apoteksaktör.

Vi tillhandahåller även så kallade rådatafiler till regionerna. Filerna fungerar både som specifikationer till läkemedelsförmånen och som statistikunderlag. Beloppen i rådatafilerna stämmer överens med förmånsunderlagen till regionerna.

Vi garanterar att: 

  • Summan av apoteksaktörernas förmånsbelopp överensstämmer med summan av regionernas förmånsbelopp.
  • Regionerna på en omreglerad apoteksmarknad kan få ett förmånsunderlag per region och månad.
  • Regionerna får förmånsspecifikationer elektroniskt via rådatafilerna istället för på papper. Informationen kan utnyttjas för både specifikation av läkemedelsförmånen och statistikbearbetning.
  • Beloppen på förmånsunderlaget överensstämmer med beloppen i rådatafilerna.
  • Det genom tjänsten "Dagliga kvittenser på förmånsbeloppen" till apoteksaktörerna säkerställs att beloppen på förmånsunderlagen är korrekta.

Utbetalning efterföljande månad

Regionerna ska betala underlaget för läkemedelsförmånen senast på förfallodagen, den första bankdagen i efterföljande månad. Senast den tredje bankdagen betalas ersättningen till apoteksaktörerna ut.

Förmånsunderlaget avseende januari skickas till regionerna de första bankdagarna i februari. Utbetalning till apoteksaktörerna sker senast den tredje bankdagen i mars.

För att få tillstånd att förmedla läkemedelsförmånen måste samtliga apoteksaktörer teckna ett avtal med E-hälsomyndigheten.

I avtalet regleras bland annat hur apoteksaktörerna skickar över förskrivningsinformation, betalningsvillkor på underlaget för läkemedelsförmånen, vad som händer om inte regionerna betalar i tid med mera.

Förmånsunderlag för apoteksaktörer

E-hälsomyndigheten administrerar distributionen av läkemedelsförmånen genom att skapa förmånsunderlag till apoteksaktörerna. E-hälsomyndigheten skapar förmånsunderlag i apoteksaktörernas namn. 

Förmånsunderlagen för apoteksaktörerna ska betraktas som ett avräkningsunderlag på apoteksaktörens fordran på sin förmånsersättning. Det blir ett förmånsunderlag per månad till varje apoteksaktör. 

Förmånsunderlagen till apoteksaktörerna skapas under de första bankdagarna i efterföljande månad. Underlaget till förmånsavräkning distribueras i PDF-format via e-post till apoteksaktörerna.

eHälsomyndigheten betalar förmånsunderlaget till apoteksaktörerna senast den tredje bankdagen i efterföljande period.

Kostnad för att använda E-hälsomyndighetens tjänsteplattform

Apoteksaktörerna betalar en avgift till E-hälsomyndigheten för nyttjande av tjänster. Avgiften baseras på antalet förskrivna receptorderrader inom förmånen och antal förskrivna receptorderrader för läkemedel som inte omfattas av förmånen.

E-hälsomyndigheten fakturerar avgifterna månadsvis i efterskott. Fakturorna skapas under de första bankdagarna i efterföljande månad med betalningsvillkor 30 dagar.