Om begreppet e-hälsa

I Sverige har vi gått från pappersrecept till e-recept. Vi kan ha kontakt med sjukvården och socialtjänsten digitalt. Det finns webbtjänster och appar som hjälper oss att sköta vår hälsa på egen hand eller i samarbete med vård och omsorg. Allt detta är exempel på e-hälsa.

Definition av e-hälsa

Det finns olika beskrivningar av vad e-hälsa är. På E-hälsomyndigheten använder vi Socialstyrelsens definition: 

Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Vinster med e-hälsa

E-hälsa bidrar till:

  • Bättre kommunikation. Mellan individ och apotek, vård och omsorg, men också mellan medarbetare och olika verksamheter inom vården och omsorgen. Ett exempel är Nationella läkemedelslistan som ger vården, apoteken och patienten samma information om patientens förskrivna läkemedel.

  • Ökad tillgänglighet. Det blir det enklare för dig att medverka i din vård genom att du kan läsa din journal och boka vårdtider på webben, eller genom att jämföra olika vård- och omsorgsgivare 

  • Större trygghet. Välfärdstekniska lösningar såsom nattkameror, läkemedelsrobotar och olika typer av trygghetsskapande sensorer ger individer i behov av omsorg ökad självständighet och självbestämmande.

  • Bättre verksamhet. Rätt arbetsverktyg och tillgång till snabb och korrekt information bidrar till en bättre och säkrare vård och omsorg, med större möjligheter till anpassningar utifrån patientens eller brukarens behov.