Förslag till plan för en nationell vårdförmedling

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om nationell vårdförmedling.

Syftet är att myndigheterna ska lämna förslag på ytterligare statliga insatser som kan bidra till att stödja, effektivisera och förenkla regionernas och vårdgivarnas processer och arbetssätt för att erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare väntetider. Det kan till exempel handla om insatser som ska stödja informationsöverföring mellan olika vårdgivare eller om att möjliggöra tillgång till ytterligare informationsmängder nationellt.

Senast den 31 mars 2024 ska E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämna en gemensam delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Slutredovisning sker senast den 31 mars 2025.

Läs mer om regeringsuppdraget på regeringens webbplats.