Förslag till plan för en nationell vårdförmedling

Regeringen ger E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att möjliggöra regeringens initiativ om nationell vårdförmedling.

Syftet är att myndigheterna ska lämna förslag på ytterligare statliga insatser som kan bidra till att stödja, effektivisera och förenkla regionernas och vårdgivarnas processer och arbetssätt för att erbjuda patienter vård hos en annan vårdgivare med ledig kapacitet eller kortare väntetider. Det kan till exempel handla om insatser som ska stödja informationsöverföring mellan olika vårdgivare eller om att möjliggöra tillgång till ytterligare informationsmängder nationellt.

Läs mer om regeringsuppdraget på regeringens webbplats.