Behandling av personuppgifter inom ramen för regeringsuppdraget Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst

Här kan du läsa mer om hur E-hälsomyndigheten behandlar dina personuppgifter inom ramen för regeringsuppdraget Nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst , i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Du kan även läsa om vilka rättigheter du har i samband med personuppgiftsbehandlingen.

I enlighet med artikel 13 i EU: s dataskyddsförordning (härefter enbart dataskyddsförordningen) kommer E-hälsomyndigheten att behandla dina personuppgifter som respondent inom ramen för regeringsuppdraget nationell katalog över vårdgivare och utförare av socialtjänst på följande sätt:

När du svarar på frågorna kommer ditt namn, organisation och dina kontaktuppgifter att sparas hos E-hälsomyndigheten i syfte att vid behov kunna återkoppla information, eventuellt ställa ytterligare frågor samt att även kunna härleda de svar som har lämnats vid remissen.

E-hälsomyndigheten sparar uppgifterna i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs.

E-hälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Den rättsliga grunden, enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. De medarbetare inom myndigheten samt konsulter som ingår i detta uppdrag, kommer vid behov att ta del av de uppgifter som behövs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från E-hälsomyndigheten om hur myndigheten behandlar personuppgifter som rör dig, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att få en kopia av denna information. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Du har också i vissa fall rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är tillsynsmyndighet. IMY bedriver tillsyn för att säkerställa att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter (www.imy.se).

E-hälsomyndigheten har utsett ett dataskyddsombud som du har möjlighet att kontakta, se kontaktuppgifter (e-postadress) nedan.

Har du frågor rörande vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss per
e-post:

E-hälsomyndighetens adress:

Södra Långgatan 60, Kalmar

Sankt Eriksgatan 117, Stockholm

Telefon: 0771-766 200