Årsredovisningen för 2023 speglar en myndighet i utveckling

År 2023 fick E‑hälsomyndigheten flera nya regeringsuppdrag som syftar till att förbättra svensk hälso- och sjukvård. Myndighetens instruktion ändrades också under året. I uppgifterna ingår nu att samordna regeringens satsningar på nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Flera av de regeringsuppdrag som E-hälsomyndigheten fick 2023 ska göra det enklare att hitta, utbyta och återanvända hälsodata effektivt och säkert. Målet är att rätt information ska finns lätt tillgänglig i varje vårdsituation i hela vårdkedjan. Dessutom ska det bidra till ökad användning av hälsodata för forskning, innovation, verksamhetsutveckling, uppföljning med mera. Detta till nytta för individen, professionerna och samhället i stort.

Andra regeringsuppdrag har hälsofrämjande syften, som det blivande fritidskortet och fysisk aktivitet på recept (FAR).

Samarbete och transparens ska prägla arbetet

Av årsredovisningen framgår att E-hälsomyndigheten ofta genomför regeringsuppdragen tillsammans med andra myndigheter. E-hälsomyndigheten för också dialog med regioner, kommuner, privata vårdgivare, universitet och högskolor, professionsföreningar, branschorganisationer, it-leverantörer och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Ambitionen är att transparens och samarbeten mellan olika samhällsaktörer ska prägla utvecklingen av den digitala infrastrukturen inom sektorn.

Nationella läkemedelslistan kan ses som den första komponenten i den nationella infrastrukturen för hälsa, vård och omsorg. I början av 2023 tog riksdagen beslut om att senarelägga kravet på anslutning till Nationella läkemedelslistan. Nytt slutdatum för anslutning är den 1 december 2025. Under året har de första aktörerna påbörjat en stegvis anslutning till Nationella läkemedelslistan.

I juni 2023 gav regeringen E-hälsomyndigheten i uppdrag att ta fram förslag till färdplan för en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård och tandvård. Uppdraget syftar till att identifiera de förutsättningar och komponenter som måste finnas för att få infrastrukturen på plats. En utgångspunkt är att hälsodata ska göras tillgänglig genom hela vårdkedjan för att stärka patientsäkerheten samtidigt som arbetet ska bli enklare för hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Myndigheten bidrog till Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det internationella arbetet har fortsatt hög prioritet på myndigheten. Under två dagar i början av juni höll E-hälsomyndigheten i vårmötet för nätverket för e-hälsa tillsammans med Europeiska kommissionen. Mötet hölls i Stockholm inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Under ordförandeskapet deltog E-hälsomyndigheten även som expertmyndighet i Sveriges förhandlingar om förslaget till ett europeiskt hälsodataområde (EHDS).

Säkerhetsskyddet stärktes ytterligare

E-hälsomyndigheten är en av 60 beredskapsmyndigheter och det gångna året försämrades det säkerhetspolitiska läget i världen. Behovet av en god beredskap blev därmed tydligt och under hösten införde E-hälsomyndigheten en tjänsteman i beredskap. Myndigheten har även stärkt säkerhetsskyddet genom ökat fokus på säkerhetsprövning, signalskydd och fysiskt skydd av lokalerna. Utöver det har flera åtgärder vidtagits som ökat robustheten i myndighetens it-system.

Efter 18 miljoner covidbevis stängde tjänsten

Vid halvårsskiftet 2023 upphörde E-hälsomyndigheten att utfärda covidbevis. Totalt har över 18 miljoner covidbevis utfärdats sedan den 1 juli 2021 då tjänsten Covidbevis.se öppnade.

Hanterade mer än hundra miljoner receptorderrader

Antalet receptorderrader som myndighetens e-recepttjänst har hanterat under året ökade till över 99 miljoner för humanläkemedel och drygt 2 miljoner receptorderrader för djurläkemedel.

Med hjälp av systemet Elektroniskt expertstöd (EES) gjordes 31 miljoner farmakologiska analyser på landets apotek. Det innebär att EES år 2023 användes vid 57 procent av expedieringarna på apoteken. Farmaceuterna på apoteken kan använda ESS för att se hur det aktuella receptet passar in med kundens övriga läkemedel. På så sätt minskar EES risken för att läkemedel används på fel sätt.

E‑hälsomyndigheten förmedlar ersättningen som gäller läkemedelsförmåner och smittskyddssubventioner från regionerna till öppenvårdsapoteken. Under året har myndigheten förmedlat totalt 35 687 miljoner kronor i läkemedelsförmån och smittskyddssubvention.

Anställda på myndigheten minskade under året till 333 i medeltal jämfört med 347 anställda 2022. I medeltalet var 191 kvinnor och 142 män anställda. Minskningen av antalet anställda avser framförallt kundtjänstmedarbetare som arbetade med regeringsuppdragen om covidbevis.


Fler nyheter

Du som läst "Årsredovisningen för 2023 speglar en myndighet i utveckling" kanske också är intresserad av dessa nyheter: