Tillgänglighetsredogörelse för E-hälsomyndighetens webbplats

Här kan du läsa om hur väl E-hälsomyndighetens webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, och hur du kan göra för att rapportera tillgänglighetsbrister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av ehälsomyndigheten.se inte är helt tillgängliga. De otillgängliga delarna beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Rubriker hjälper i vissa fall inte besökaren att hitta i texten.
 • Innehållet presenteras inte alltid i meningsfull ordning, beroende på vilken webbläsare du använder.
 • Vissa sidor (Jobba hos oss/Lediga tjänster) saknar beskrivande sidtitlar.
 • Den HTML-kod som sidan är uppbyggd av innehåller avvikelser från standard.
 • Fältetikett saknas till exempel för fältet där man anger e-postadress I sidfoten.
 • Tydliga och klickbara fältetiketter saknas i vissa fall.
 • Tydliga rubriknivåer saknas i vissa fall.
 • En skärmläsare kan inte uppfatta om språket på en sida är annat än svenska.
 • Det finns enstaka brister vad gäller möjligheten att läsa upp information som förändras på platser på sidan som användaren inte har i fokus.
 • Fältet för e-post i formulär för nyhetsbrev saknar etikett som kan uppfattas av skärmläsare.
 • Vissa knappar uppfattas inte som knappar av skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Samtliga tidigare nämnda brister som berör användare utan synförmåga kan också beröra användare med nedsatt syn.
 • All text går inte alltid att förstora utan att avvikelser i återgivningen uppstår.
 • Det finns några länkar som inte är markerade som länkar på något annat sätt än med en avvikande färg.
 • Fokus-markeringens utseende är inte konsekvent genom hela webbplatsen.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Viss funktionalitet, som video, är inte hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord.
 • Logisk tabbordning saknas i de fall ett fönster överlappar övrigt innehåll.
 • Vissa listor med valmöjlighet avviker i funktionalitet från standarden.
 • Det finns enstaka knappar med visuell text som inte motsvaras den text skärmläsaren läser upp.
 • Formulärfält för e-post och andra vanliga ändamål stödjer inte automatisk ifyllnad.

Problem vid användning vid kognitiv nedsättning

 • Länkar är inte tydliga så att användarna förstår vart länken leder även när den är lyft ur sitt sammanhang.
 • Chattfunktionen avviker i sin utformning från resten av webbplatsen.
 • När ett inmatningsfel upptäcks så visas inte alltid tydligt förslag på hur felet kan rättas till.
 • I formuläret för nyhetsbrev framgår det inte tydligt vilka fält som behöver kompletteras vid ett inmatningsfel.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har anlitat en utomstående part som gjort en oberoende granskning av ehalsomyndigheten.se. 

Senaste bedömningen gjordes den 17 juni 2020.

Rapportera tillgänglighetsbrist

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats och i våra e-tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver ta del av innehåll från ehalsomyndigheten.se eller våra e-tjänster som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) ska övervaka att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi på E-hälsomyndigheten hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.