Insatser för ökad möjlighet till snabbare vård hos andra vårdgivare

Regeringen har gett E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att omgående genomföra insatser som stödjer och stärker regionernas arbete med att möjliggöra för patienter som väntar på vård att få vården utförd på annat håll i landet hos vårdgivare som har ledig kapacitet eller kortare väntetider.

Det innebär bland annat att kontinuerligt presentera nationella lägesbilder av både offentliga och privata vårdgivares möjlighet att ta emot patienter från annat håll i landet. I uppdraget ingår också att redogöra för eventuella förslag till tekniska lösningar för att samla in information till dessa lägesbilder.

E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen delredovisar gemensamt uppdraget senast den 31 januari 2024. Ytterligare en delredovisning lämnas senast den 31 mars 2025. Slutredovisningen sker senast den 31 mars 2026.