Förberedelser för framtagandet av en nationell lägesbild över tillgången till läkemedel

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska gemensamt förbereda ett system för att ta fram en nationell lägesbild över tillgång och efterfrågan för läkemedel.

I uppdraget ingår bland annat att förbereda för en framtida daglig inrapportering av information om försäljning och lager av humanläkemedel från partihandel och öppenvårdsapotek.

Myndigheterna ska också analysera konsekvenser av att inkludera veterinärmedicinska läkemedel i informationsinsamlingen och utreda hur informationsinsamlingen ska ske för vårdgivare som sköter läkemedelsförsörjningen till sjukhus i egen regi.

Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten ska senast den 28 februari 2025 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). En plan för det fortsatta arbetet ska redovisas senast den 30 september 2024.