Kartlägga resurser för sjuktransporter och ta fram plan för nationell samordning

E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga vilka resurser som finns för sjuktransporter. Utifrån det ska ett förslag till plan för nationell samordning av sjuktransporter vid kriser och höjd beredskap tas fram.

Det finns regionala, kommunala och statliga aktörer som sköter sjuktransporter och har olika ansvarsområden. Regionerna ansvarar exempelvis för sjuktransporter vid ambulanssjukvård medan statliga sjuktranportresurser kan vara aktuella vid exempelvis stora räddningsinsatser eller i Försvarsmakten. I dag finns ingen samlad bild över vilka transportresurser som finns nationellt och ingen samordning som inkluderar alla sjuktransporter i landet.

Enligt regeringsuppdraget ska myndigheterna i samverkan med berörda aktörer kartlägga och beskriva befintliga sjuktransportorganisationer och vilka resurser som finns för sjuktransporter. Kartläggningen ska omfatta både civila och militära resurser, i både offentlig och privat regi.

Skapa förutsättningar att samordna

Med kartläggningen som grund ska myndigheterna ta fram ett förslag till plan för nationell samordning av sjuktransporter. Planen ska både ge en överblick och förutsättningar för att effektivt kunna samordna tillgängliga resurser vid kriser, höjd beredskap och ytterst krig.

Myndigheterna ska hämta in information och synpunkter från:

  • Regioner och kommuner
  • Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • Försvarsmakten
  • Sjöfartsverket
  • Polismyndigheten
  • Trafikverket
  • Sveriges kommuner och regioner (SKR)

 

Målsättningen med uppdraget är att skapa förutsättningar för ett patientsäkert och effektivt system för sjuktransporter som kan underlätta samordning vid kriser, höjd beredskap och krig.

Tidplan

Senast den 16 februari 2025 ska E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämna en gemensam slutredovisning av uppdraget