Förstudie sammanhållen intygshantering

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att ta fram en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård kan utvecklas, organiseras och förvaltas.

Minskad administration förbättrar kvaliteten och ökar patientsäkerheten

Medarbetare i hälso- och sjukvården lägger ned mycket tid på att utfärda intyg. De som tar emot intygen, som myndigheter och andra aktörer, har i olika omfattning en manuell hantering av intygen. Ofta är det invånaren själv som är länken mellan utfärdare och mottagare av intyget.

Stora tids- och kvalitetsvinster kan nås för alla inblandade om utfärdande och mottagande av intyg i högre grad:

  • standardiseras,
  • digitaliseras,
  • automatiseras
  • och samordnas.


Målsättningen för en sammanhållen intygshantering är minskad administration för de som berörs och främst för utfärdande yrkesgrupper. Det frigör tid för annat arbete och förbättrar arbetsmiljön för de som hanterar intyg. En effektivare och sammanhållen intygshantering bidrar till att förbättra kvaliteten och ökar patientsäkerheten. 

Förstudiens innehåll

Förstudie ska beskriva hur en sammanhållen intygshantering kan utvecklas, organiseras och förvaltas på kort och längre sikt. Behoven för och utmaningar med en sammanhållen intygshantering ska beskrivas utifrån olika intressenters behov och utifrån tekniska, organisatoriska och juridiska perspektiv. 

Uppdrag i dialog och samverkan

I uppdraget har E-hälsomyndigheten dialog med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Förstudien ska vara klar senast den 31 maj 2024.

Under 2024 påbörjas även arbetet med att införa en sammanhållen intygshantering, enligt nytt uppdrag i E-hälsomyndighetens regleringsbrev.